Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП, назначена със Заповед № КППП 7.2-06/17.09.2019 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП, назначена със Заповед №КППП 8.6-03/13.11.2018 г. за оценка на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.106, МИГ-Разлог, мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП, назначена със Заповед №КППП 6.4-04/05.12.2018 г. за оценка на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.073, МИГ-Разлог, мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП, назначена със Заповед №КППП 4.2-05/03.01.2019 г. за оценка на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.009, МИГ-Разлог, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 2-ри прием, от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП по мярка 4.2 от СВОМР, назначена със Заповед № КППП 4.2-01/03.09.2018 г.

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП, назначена със Заповед №КППП 4.1-02/09.10.2018 г. за оценка на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.008, МИГ-Разлог, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти

Updated on 2019-11-11T10:07:56+02:00, by admin_new.