КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

Критерии за избор Точки
1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, животновъдство 25
2 Проектът е за биологично производство 20
3 Проектът осигурява допълваща заетост – до 2 работни места – 5 точки; над 2 – 10 точки 10
4 Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013г. (мерки 112 и 141) и периода 2014 – 2020 (6.1. и 6.3), и не е получавал подпомагане по Програмата (ПРСР), за инвестиционни дейности по мерки 121 (2007-13) и 4.1. (2014-20), с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство 10
5 Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството 5
6 Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство 15
7 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС 15
  Общо 100

ВАЖНО! При наличие на проекти с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, то само за тези проекти последователно ще бъдат приложени следните условия:

 1. На тези кандидати ще бъде предложено финансиране с еднакъв по-нисък интензитет на финансовата помощ (в рамките на наличния оставащ ресурс по мярката при извършване на класирането), ако кандидатите по тези проектни предожения:
  • Декларират съгласие за предложените по-нисък интензитет /процент на подпомагане/ и по-малка стойност на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта, и същевременно с това
  • Представят допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, съобразен с предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното финансиране, респективно – увеличения дял на собственото финансово участие.

Условието по т.1 е приложимо само и единствено, ако всички кандидати, получили равен брой точки, изпълнят действията, описани в т.1.1 и т.1.2. В случай, че един или повече от кандидатите изрази несъгласие, то се пристъпва към прилагане на условието по т.2.

 1. Проектите, получили равен брой точки, за които няма достатъчен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

 

МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Критерии за избор Точки
1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ 30
2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ 15
3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10
4 Проектът е за преработка на биологични продукти 5
5 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда 10
6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места – минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващите работни места 30
  Общо 100

ВАЖНО! При наличие на проекти с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, то само за тези проекти последователно ще бъдат приложени следните условия:

 1. На тези кандидати ще бъде предложено финансиране с еднакъв по-нисък интензитет на финансовата помощ (в рамките на наличния оставащ ресурс по мярката при извършване на класирането), ако кандидатите по тези проектни предожения:
  • Декларират съгласие за предложените по-нисък интензитет /процент на подпомагане/ и по-малка стойност на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта, и същевременно с това
  • Представят допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, съобразен с предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното финансиране, респективно – увеличения дял на собственото финансово участие.

Условието по т.1 е приложимо само и единствено, ако всички кандидати, получили равен брой точки, изпълнят действията, описани в т.1.1 и т.1.2. В случай, че един или повече от кандидатите изрази несъгласие, то се пристъпва към прилагане на условието по т.2.

 1. Проектите, получили равен брой точки, за които няма достатъчен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списъка на резервните проекти.

МЯРКА 6.4 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Критерии за избор Точки
1 Проектът е за туризъм, съчетаващ местни природни и/или културни ресурси 25
2 Проектът е за производствени дейности 25
3 Проектът е свързан с оказване на услуги на населението извън туристическите услуги 15
4 Проектът създава 2 работни места – 15 точки, над 2 работни места – 25 точки 25
5 Кандидатът е осъществявал дейност на територията на МИГ Разлог най-малко 3 години преди датата на кандидатстване; 5
6 Проектът е свързан с внедряване на иновации 5
  Общо 100

 

Приоритизиране на критерии по мярка 6.4.
1 Проекти, получили по-голям брой точки по критерий Проектът създава 2 работни места – 15 точки, над 2 работни места – 25 точки
2 Проекти, получили точки по критерий Проектът е свързан с внедряване на иновации
3 Проекти, получили точки по критерий Проектът е за производствени дейности

При прилагане на първия критерий за приоритизиране, предимство получава проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места. (например при два проекта с равен общ брой точки, в т.ч с получени по 25 точки за разкрити съответно 3 и 4 работни места, предимство от допълнителното класиране получава проектното предложение, в което се предвижда създаването на  4 работни места).

Всеки един от критериите след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки.

 1. Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

МЯРКА 8.6 «ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ»

Критерии за избор Точки
1 Проектът е свързан с внедряване на иновации 10
2 Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 30
3 Доставяната техника по проекта притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) 30
4 Проектът разкрива поне едно ново работно място при запазване на съществуващите. 30
  Общо 100

 

Приоритизиране на критерии по мярка 8.6.
1 Проекти, получили точки по критерий Проектът е свързан с внедряване на иновации
2 Проекти, получили точки по критерий „Проектът разкрива поне едно ново работно място при запазване на съществуващите.”

Вторият критерий за приоритизиране се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки след прилагане на първия критерий.

При прилагане на втория критерий за приоритизиране, проектно предложение на кандидат, предложил откриването на повече работни места, получава предимство.

Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Критерии за избор Точки
1 Проектът се реализира в населено място извън общинския център; 10
2 Проектът е на НПО и/или читалище 25
3 Проектът е на Община Разлог 15
4 Проектът е ориентиран към оказване на нови услуги за населението 30
5 Проектът е ориентиран към уязвими групи, т.ч. роми 5
6 Проектът е за инвестиции в социални услуги 15
  Общо 100

 

Приоритизиране на критерии по мярка 7.2
1 Проекти, получили точки по критерий Проектът е ориентиран към уязвими групи, т.ч. роми
2 Проекти, получили точки по критерий Проектът се реализира в населено място извън общинския център

Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

 

МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

Критерии за избор Точки
1 Проектът има иновативен характер за територията на МИГ Разлог 20
2 Проектът насърчава популяризирането на традиционни занаяти 25
3 Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности; 10
4 Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на МИГ Разлог 15
5 Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие. 30
  Общо 100

 

Приоритизиране на критерии по мярка 7.5
1 Проекти, получили точки по критерий Проектът има иновативен характер за територията на МИГ – Разлог
2 Проекти, получили точки по критерий Проектът насърчава популяризирането на традиционни занаяти

 

Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

 

МЯРКА 19.2.323  „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

Критерии за избор Точки
1 Проектът води до формиране на местен материален и/или нематериален туристически продукт, посредством утвърждаване на местна идентичност 10
2 Проектът цели съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията на МИГ Разлог 10
3 Проектът се изпълнява в партньорство между две и повече от две организации, регистрирани на територията на МИГ Разлог 25
4 Проектът е предложен от кандидат с минимум двугодишен опит и поне един успешно изпълнен проект. 20
5 Проектът е предложен от кандидат, регистриран повече от една година преди датата на одобряване на Стратегията и няма реализиран проект чрез външно финансиране 10
6 Резултатите от проекта са устойчиви за повече от три години след неговотореализиране. 15
7 Проектът оказва положително въздействие върху идентифицираните в Стратегията уязвими групи. 10
  Общо 100

 

Приоритизирани критерии по мярка 19.2.323
1 Проекти, получили точки по критерий Проектът оказва положително въздействие върху идентифицираните в Стратегията уязвими групи
2 Проекти, получили точки по критерий Проектът се изпълнява в партньорство между 2 и повече от 2 организации, регистрирани на територията на МИГ-Разлог

 

Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

 

 

Критерии за оценка на проектите

Updated on 2018-12-07T14:53:15+02:00, by admin_new.