Сдружение “Местна инициативна група-Разлог” е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,по смисъла на чл. 2 и чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирано по реда на същия Закон, което чрез своите членове – български дееспособни и правоспособни физически и юридически лица, допринася за удовлетворяване на нуждите и реализиране на инициативите на местната общност. При учредяването си през 2010 г. и при упражняване на своята дейност, Сдружението се ръководи от принципите на подхода ЛИДЕР, така както са формулирани в чл.61 от Регламента на Съвета 1698/2005 и документи свързани с прилагането му, а именно: териториален подход; създаване на публично-частни партньорства; подход „отдолу-нагоре”; многосекторен подход; иновации; сътрудничество; работа в мрежа. Сдружението възприема принципите и спазва правилата и нормативната база, приложими за Местните инициативни групи в Република България. В програмен период 2014-2020 година, Местна инициативна група – Разлог прилага подхода „Водено от общностите местно развитие“ като част от общата селскостопанска политика на ЕС, базирана на подхода ЛИДЕР.
СНЦ „МИГ-Разлог“ е създадена като публично-частно партньорство при прилагане на подхода ЛИДЕР по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.в изпълнение на Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 191/03.06.2009 г. В основата на първоначално създаденото публично-частно партньорство са Община Разлог, Бизнес Център “Места” ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „Международни Инициативи за Сътрудничество”(МИС). В хода на изпълнение на проекта се привличат още партньори от стопанския и неправителствения сектор, както и граждани, които стават учредители на СНЦ „МИГ-Разлог“ при неговата регистрация в Благоевградски окръжен съд през 2010 г. В дейността на СНЦ „МИГ-Разлог“ от създаването му до настоящия момент като членове на Общото събрание участват представители на публичния сектор/местната власт, частния/стопанския и неправителствения/граждански сектор. Представители и на трите сектора участват в управителния и контролния съвет на сдружението.

organig

Представяне

Updated on 2016-06-03T13:38:01+03:00, by admin_new.