Име, презиме, фамилия

 

1. Красимир Иванов Герчев
2. Елена Иванова Тумбева
3. Йордан Стоянов Кацарски
4. Костадинка Василева Тодорова
5. Валери Любенов Татарски
6. Христо Николов Елчинов
7. Надка Христова Кротева
8. Венета Неделчева Нанева
9. Мария Красимирова Манушкина
10. Галина Владимирова Калушкова

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. през 2017 год.

Updated on 2018-02-09T10:20:57+03:00, by admin_new.