Mярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.008 МИГ-Разлог, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“Мярка 6.4 „подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ за финансиране ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.073 МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 6.4 „подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности””


Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.106 МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”


Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Списъци на одобрените за финансиране проектни предложения

Updated on 2019-11-11T10:14:34+02:00, by admin_new.