ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Информация за заинтересованите страни по Стратегията за ВОМР

 

ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Екипът на МИГ-Разлог информира заинтересованите страни, в т.ч. и потенциалните кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, че Индикативната годишна работна програма за 2017 година/ИГРП-2017г./ за прием на проектни предложения подлежи на второ изменение.

ИГРП2017 г. не може да бъде изпълнена в планираните срокове, поради изчакване на Указания от УО на ПРСР относно приложимите режими на държавни помощи за мерките, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Указанията са необходими за разработване на Насоки за кандидатстване по съответната мярка и с цел подготовка и провеждане на законосъобразна процедура за прием и оценка на проектни предложения в ИСУН 2020, в съответствие с цитираните по-долу нормативни изисквания.

 

Предстои приемането на решения от Управителния съвет на МИГ-Разлог за следното:

  1. Актуализиране на индикативните срокове за обявяване на приеми или цялостна отмяна на ИГРП за 2017 г. – до 30.09.2017 г.;
  2. Приемане на ИГРП за периодите на прием на проектни предложения през 2018 година – до 30.11.2017 г.

Решенията на УС, както и свързаните с тях документи, ще бъдат оповестени в сроковете, посочени по-горе.

За актуална информация следете сайта: www.mig-razlog.org.

 

Нормативни основания за отлагане на приемите

Задължения на МИГ, произтичащи от приложимите законови и подзаконови нормативни актове, в конкретния случай:Наредба №22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., последно изм. и доп.от 25.08.2017 г., ДВ бр.69/2017 г.

„Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

(1) Колективният управителен орган на МИГ одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР и насоки и образци на документи за кандидатстване по всяка мярка от стратегията за ВОМР.

(2)При разработване на документите по ал. 1 МИГ е длъжна да прилага Указанията за приложим режим на държавните помощи и условия, произтичащи от него, на Министерството на земеделието, храните и горите и да използва утвърдените по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове образци и формуляри.

 

Чл. 46а. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Местната инициативна група подготвя в ИСУН проекта на процедура за прием на проекти в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване …“