УЧАСТИЕ НА МИГ – РАЗЛОГ В РАБОТНА СРЕЩА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ГРАД ПОМОРИЕ

На 17 и 18 август 2017 г., в гр. Поморие, се проведе работна среща  с екипите на СНЦ „МИГ – Разлог”, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и СНЦ „МИГ Поморие. Срещата се организира по инициатива и покана на екипа на МИГ Поморие с цел  споделяне на опит и обмен на добри практики,  във връзка с изпълнението на Стратегите за водено от общностите местно развитие на трите МИГ.

Бяха представени териториите на действие на МИГ, характеристики на трите общини, както и стратегиите за ВОМР. Обсъдени бяха залегналите в стратегиите мерки, чрез които да бъдат постигнати изведените приоритети и цели.

Разгледани бяха промените в приложимата нормативна уредба за прилагане на СВОМР – Наредба 22 на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” и ПМС №161, които касаят процедурите за прием на проектни предложения, начин на кандидатстване, оценка на проектите, работа на КИП, както и указанията на Управляващия орган.

Обсъдена бе работата с тестовата среда в системата ИСУН, във връзка с преминати обучения на МИГ. Екипите  обсъдиха ефективната работа с местните общности, в рамките на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР”. Дискутирани бяха утвърдени практики и се споделиха нови идеи за поддържане мотивацията на местната общност и изграждане на капацитет за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения. Обсъдена бе спецификата при работа с уязвими и малцинствени групи. Представителите на трите местни инициативни групи споделиха опита си от срещнатите трудности при изпълнение на стратегиите за ВОМР.

 

Срещата приключи с обобщение на постигнатите резултати. В тази връзка се планираха стъпки за бъдещи съвместни дейности, предвид значимостта и ползата от подобни събития.