ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МИГ-РАЗЛОГ

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ-Разлог ще проведе поредица от работни информационни срещи в населените места на територията на община Разлог.

Целта на срещите е информиране на заинтересованите страни и потенциалните кандидати по Стратегията за възможностите за финансиране, допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, новите моменти и измененията в нормативната база, свързани с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения.

Екипът на МИГ-Разлог отправя покана за участие в информационните срещи към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на община Разлог, прояваващ интерес за участие в срещите, може да присъства на всяка една от срещите, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 

 

Дейност Дата

 

Населено място Час Място на срещата
Работни информационни срещи за минимум 10 участника 29.09.2017 г. гр. Разлог, ромски квартал „Нов път” 16:00 Читалище „Развитие 2004”
02.10.2017 г. гр. Разлог 17:00 Зала Младежки център (ДНА), ет. 2
03.10.2017 г. с. Елешница 10:30 Кафе „Дискотеката”
04.10.2017 г. с. Баня 10:00 Читалище
05.10.2017 г. с. Горно Драглище 10:00 Къща „Дешка”
06.10.2017 г. с. Долно Драглище 10:00 Клуб на пенсионера
16.10.2017 г. с. Добърско 10:00 Кафе „Наклонката”
17.10.2017 г. с. Бачево 13:00 Кафе „Градинката”
18.10.2017 г. с. Годлево 10:00 Кметство с. Годлево

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”

 e-mail: razlog_mig@abv.bg