ДЕСЕТ ГОДИНИ ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ

През 2017 г. се навършват 10 години от прилагането в България на подхода „Лидер“ като един от важните инструменти на Европейския съюз, финансиран чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В чест на годишнината, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България организира Международна конференция „10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“ на 10, 11 и 12 октомври 2017 г. Участие в конференцията, която ще се проведе в град Правец, ще вземат над 200 представители от европейски и български институции, действащи МИГ от България и от над 20 европейски страни.

Актуална информация за постигнатите резултати, възможностите и бъдещето на подходите ЛИДЕР и ВОМР ще представят на 10 и 11 октомври участниците от Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската „Лидер“ мрежа, както и представители на Управляващи органи от различни държави.

На 12 октомври участниците в конференцията ще се разделят в три тематични панела: Туризъм, Местни храни и Иновации, в които ще се обсъдят добри практики от изпълнени проекти и ще се обмени опит между МИГ от България и други европейски държави.  В края на деня ще се състои изложение на местни храни и продукти от различни територии на България, както и демонстрация на културни и фолклорни образци.

Екипът на МИГ-Разлог ще участва в тематичния Панел „Туризъм” с видео-презентация от изпълнен проект за транснационално сътрудничество „Създаване на мрежа от емблематични средиземноморски планини” в партньорство с МИГ от Гърция и Франция.

В рамките на изложението, екипът на МИГ ще  представи млечни и месни продукти, произвеждани на територията на община Разлог, местни изделия и сувенири, както и рекламно-информационни материали.