Заявка за участие в обучения и семинари

Untitled Document

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - РАЗЛОГ”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР, НАСОЧЕНИ КЪМ СТОПАНСКИЯ СЕКТОР”

Лектор Ивайло Асенов, експерт консултант по СВОМР на МИГ-Разлог
Включени са Кафе-паузи, храна, обучителни материали. Сертификат/и за курса на обучение.
Име и фамилия на участник (задължително поле)
Организация, фирма
Адрес:
Телефон:
Ел.поща: (задължително поле)

Попълването и изпращането на заявката са препоръчителни с оглед предварителното планиране и организиране на обучението.