ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители на проектни предложения по мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог и Заповед №01/16.03.2018г. на Председателя на Управителния съвет, СНЦ „Местна инициативна група – Разлог” отправя покана към всички заинтересовани лица.

Пълният текст на поканата за участие в конкурса и приложенията към нея могат да бъдат изтеглени от тук.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА Е 11.04.2018 Г., 17,00 ЧАСА