„МИГ-Разлог” подаде проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

На 31.08.2018 г. „МИГ-Разлог” подаде в ИСУН 2020 проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Идеята за проект с тематична насоченост „околна среда и устойчиво развитие”  е инициирана от МИГ-Разлог и подкрепена с писма за заявяване на интерес от четири потенциални партньори – МИГ от Чехия, Финландия, Франция и България.

В период от 6 месеца след евентуално одобрение, „МИГ-Разлог” трябва  да  разработи проектното предложение „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони“ за етапа му на изпълнение, а между партньорите да бъде сключено Споразумение за сътрудничество.

По време на подготвителните дейности ще бъде изследвано взаимодействието между икономическите дейности, в т.ч. туристическата индустрия, и опазването на околната среда на територията на община Разлог; ще бъдат проучени актуалните към момента екологични проблеми на територията; ще бъдат обсъдени между представители на местната власт, външни експерти и заинтересованите страни възможни екологични решения и дейности, които да бъдат изпълнени в транснационално сътрудничество.

За същинската фаза на проекта ще се планират пилотни инвестиционни дейности, като:  въвеждане на нови модели в разделното събиране на различни видове отпадъци с цел тяхното последващо рециклиране и оползотворяване за „нов живот”; стимули за „екологична отговорност” на представителите на местната общност; мерки за повишаване на ресурсната ефективност на предприятията в селските райони като важно условие за тяхната конкурентоспособност; система за мониторинг на компоненти на околната среда, оказващи влияние върху човешкото здраве и мерки за намаляване на вредните въздействия.  Ще бъдат предоставени възможности за идеи и предложения.

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на Стратегията за водено от общностите местно развитие: Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог, както и с Тематична цел 6 на ПРСР за периода 2014-2020: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

В рамките на първия краен срок – 31.08.2018 г., по процедурата за подготвителни дейности, обявена от Управляващият орган на ПРСР на 01.08.2018 г., са внесени общо 8 проектни предложения от МИГ, прилагащи стратегии на територията на България. Два проекта са подадени по процедурата за изпълнение на дейности за вътрешнотериториално сътрудничество.