МИГ-Разлог започва изпълнението на одобрен проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ – подготвителна фаза по подмярка 19.3. на ПРСР 2014-2020

На 26.02.2019 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог”  беше сключен договор за изпълнение на одобрен проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Идеята за проект с тематична насоченост „околна среда и устойчиво развитие”  е инициирана от МИГ-Разлог и подкрепена с писма за заявяване на интерес от четири потенциални партньори – МИГ от Чехия, Финландия, Франция и България.

В период от 6 месеца „МИГ-Разлог” трябва  да  разработи проектното предложение „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони“ за етапа му на изпълнение, а между партньорите да бъде сключено Споразумение за сътрудничество.

По време на подготвителните дейности ще бъде изследвано влиянието на икономическите дейности на територията на община Разлог, в т.ч. свързаните с туризма и туристическите услуги, върху компонентите на околната среда; ще бъдат проучени актуалните към момента екологични проблеми на територията; ще бъдат обсъдени, между представители на местната власт, външни експерти и заинтересованите страни, възможни екологични решения и дейности, които да бъдат изпълнени в транснационално сътрудничество. Предвижда се проучване и адаптиране на положителни европейски практики, насочени към решаване и предотвратяване на екологични проблеми, с цел въвеждането им в практиката.  

За същинската фаза на проекта ще се планират пилотни инвестиционни дейности, като:  въвеждане на нови модели в разделното събиране на различни видове отпадъци с цел тяхното последващо рециклиране и оползотворяване за „нов живот”; въвеждане на стимули за „екологична отговорност” на представителите на местната общност; мерки за повишаване на ресурсната ефективност на предприятията в селските райони като важно условие за тяхната конкурентоспособност; система за мониторинг на компоненти на околната среда, оказващи влияние върху човешкото здраве и мерки за намаляване на вредните въздействия.  Ще бъдат предоставени възможности за даване на идеи и предложения от страна на местния бизнес и гражданите. 

Целите на проекта са в съответствие с основната цел на Стратегията за водено от общностите местно развитие: Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог, както ис Тематична цел 6 на ПРСР за периода 2014-2020: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.