ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-РАЗЛОГ 2018/2019 година

През 2018 година СНЦ „МИГ-Разлог” обяви в ИСУН 2020 пет процедури за прием на проектни предложения в ИСУН2020 по четири от мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие. Входирани бяха общо 25 проектни предложения: 3 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, 3 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 16 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” и 3 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните мерки предложиха за одобрение общо петнадесет проекта. Трима от кандидатите оттеглиха проектните си предложения, а седем проекта, които не преминаха успешно оценката за административно съответствие и допустимост, не бяха допуснати до етап техническа и финансова оценка.

Регистрите с подадените, оттеглените, одобрените и отхвърлените проектни предложения (с  основанията и мотивите за неодобрението им), са достъпни на интернет страницата на МИГ.

СНЦ „МИГ-Разлог” очаква решенията на ДФ „Земеделие” за приключилите процедури и проведените оценки, както и окончателното произнасяне по предложените за финансиране 15 проектни предложения.

През 2019 година, съгласно Индикативния график за прием на проектни предложения, се планира да бъдат проведени пет приема* в ИСУН 2020 за проекти по мерки от СВОМР:

  • Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” – с начална дата на прием 16.09.2019 г. и крайна дата за кандидатстване 30.10.2019 г.;
  • Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – с начална дата на прием 16.09.2019 г. и крайна дата за кандидатстване 15.11.2019 г.;
  • Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” – с начална дата на прием 15.10.2019 г. и крайна дата за кандидатстване 02.12.2019 г.;
  • Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” – с начална дата на прием 15.07.2019 г. и крайна дата за кандидатстване 16.09.2019 г.;
  • Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – с начална дата на първи прием 15.05.2019 г. и крайна дата за кандидатстване 01.07.2019 г. При наличие на финансов ресурс ще се състои и втори прием с начална дата 22.07.2019 г. и крайна дата за кандидатстване 10.09.2019 г.

Всеки заинтересован може да консултира с екипа на МИГ проектната си идея, условията за допустимост на дейности и разходи, документите за кандидатстване, интензитет на помощта.  

*Приеми по мерки 4.1., 4.2. и 6.4. ще бъдат обявени, ако след решението на ДФ „Земеделие” за приключилата през 2018 г. процедура и проведената оценка, е наличен бюджет по мярката. Условията за кандидатстване и за изпълнение, заедно с документи за попълване и документи за информация, в т.ч. контролните листи за оценка на административното съответствие и допустимостта, и за техническа и финансова оценка по всяка от мерките, са налични на сайта и няма да бъдат променяни. Подборът се извършва съгласно Правилата и реда за оценка на проектни предложения, също публикувани на сайта www.mig-razlog.org