Прием на проектни предложения по мярка по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

На На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.268 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок за кандидатстване 01.07.2019 г., 17:30 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълен текст на Обявата

Насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 7.2.

Екип на СНЦ „МИГ – Разлог“

За контакт:
гр. Разлог, ул. „Шейново“ 13, ет.2, ап.2-4

Венета Нанева – изп. директор – 0888/52 82 39
Мария Манушкина – експерт – 0888/22 44 59
Галина Калушкова – техн. асистент – 0888/22 44 25