Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми…

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ – Разлог изпълнява подготвителен проект по подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020 Договор № РД 50 – 197/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие»…

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ  МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на…

1 2