ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  28 Май 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, зала ОБС – Разлог УВАЖАЕМИ…

Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

 П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите…

Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”

    П  О  К  А  Н  А   На основание чл. 35 от Устава на Сдружението, изменен и допълнен с влязло в сила Решение № 2457/05.05.2016 г. на Окръжен съд Благоевград и чл. 26 и сл. от Закона за…

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.05.2016 г. (петък), от…

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР

ПОКАНА   СНЦ „МИГ – Разлог“ кани всички заинтересовани страни да се включат активно в предстоящо обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се проведе на 26.04.2016г. /вторник/ от 11:00 часа в гр. Разлог,…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ; МЕРКИ, КРИТЕРИИ, ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ…

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на…

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на 28.03.2016 г.

П  О  К  А  Н  А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 28.03.2016 г. (понеделник), от 17:30…

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 28.03.2016 г. (понеделник), от 17:30…

1 2 3