Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР

ПОКАНА   СНЦ „МИГ – Разлог“ кани всички заинтересовани страни да се включат активно в предстоящо обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се проведе на 26.04.2016г. /вторник/ от 11:00 часа в гр. Разлог,…

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „Как да изградим и управляваме успешен бизнес – стартиране и изграждане на бизнес; лични и фирмени финанси”

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „Как да изградим и управляваме успешен бизнес – стартиране и изграждане на бизнес; лични и фирмени финанси”    21-22 Април 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4,…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ; МЕРКИ, КРИТЕРИИ, ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ…

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на…

Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми…

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на 28.03.2016 г.

П  О  К  А  Н  А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 28.03.2016 г. (понеделник), от 17:30…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ   29 Февруари 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2  …

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“ 26 февруари 2016 г., Зала на Общински съвет, град Разлог Уважаеми колеги и партньори, СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ-РАЗЛОГ“, гр. Разлог и…

Покана за участие в работна среща с представители на стопанския сектор

ПОКАНА   за участие в работна среща с представители на стопанския сектор на територията на община Разлог – съществуващи и нови микро, малки и средни предприятия в сферата на неземеделски икономически дейности:  услуги, туризъм, производства (извън първична преработка на земеделски…

Покана за участие в работна среща на с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти

ПОКАНА за участие в работна среща с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти на територията на община Разлог   Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят…

1 5 6 7 8