ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

„Местна инициативна група – Разлог” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обучения и информационни семинари, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационно-обучителните събития ще бъдат проведени в периода 20-28 ноември 2017 г., в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” № 4, ет. 2, сграда „Младежки център” (ДНА), от 10 ч. на съответната дата. Всеки участник ще получи информационно-рекламни и обучителни материали, както и Сертификат от обучението. ГРАФИК И ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА 21-22 ноември […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-РАЗЛОГ“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, през м.октомври СНЦ „МИГ-Разлог“ проведе поредица от работни информационни срещи във всички населени места от територията на община Разлог.

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Разлог”свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 01.11.2017 г. (сряда), от 17:00 часа, в залата на Общински съвет-Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане и освобождаване на членове на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог”; Други. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

   П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 22.06.2017 г. (четвъртък), от 17:00 часа, в Общинска администрация /зала 111 /, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Приемане и изключване на членове на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог”.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на членовете на сдружението

 П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 17.03.2017 г. (петък), от 17:00 часа, в зала 111 на Общинска администрация-Разлог /залата до кабинета на кмета на Община Разлог/, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Приемане на Годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 година; Приемане на Годишен финансов отчет за 2016 година и освобождаване на […]

Вижте цялата публикация

ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

  П О К А Н А   З А   У Ч А С Т И Е 21 Декември  2016 г., от 17.00 ч., гр. Разлог, Залата на Общински съвет     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО, Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на Встъпителна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Конференцията ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа,

 П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2016 г.; Обсъждане и приемане на Процедура за подбор на проекти към одобрената Стратегия за ВОМР за програмен период 2014-2020 г.; Освобождаване […]

Вижте цялата публикация

МИГ-РАЗЛОГ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С МЗХ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  На 21.10.2016 г. между СНЦ „МИГ-Разлог” и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-154 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Разлог по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в […]

Вижте цялата публикация

ДОБРИ НОВИНИ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЗЛОГ

  На 31 май 2016 г. Стратегията за водено от общността местно развитие на територията на МИГ-Разлог е внесена за оценка в Министерство на земеделието и храните. Очаква се първите одобрени стратегии на МИГ да бъдат договорени от МЗХ през м.август 2016 г. Екипът на МИГ-Разлог изказва сърдечна благодарност:  НА всички местни участници в процеса на подготовка и обсъждане на Стратегията; НА външните Експерти – Александър Михайлов и Ивайло Асенов; НА всички членове на Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението; НА Общински съвет-Разлог и на представители на местната […]

Вижте цялата публикация

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

  В изпълнение на Договор № РД 50-197/07.12.2015 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, СНЦ „МИГ – Разлог” изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие. За периода на изпълнение на проекта /07.12.2015 – 30.05.2016/ бяха извършени следните дейности: Информиране и консултиране с местната общност: Проведени са две информационни кампании през м. януари и м. март 2016 […]

Вижте цялата публикация