Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на членовете на сдружението

 П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 17.03.2017 г. (петък), от 17:00 часа, в зала 111 на Общинска администрация-Разлог /залата до кабинета на кмета на Община Разлог/, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Приемане на Годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 година; Приемане на Годишен финансов отчет за 2016 година и освобождаване на […]

Вижте цялата публикация

ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

  П О К А Н А   З А   У Ч А С Т И Е 21 Декември  2016 г., от 17.00 ч., гр. Разлог, Залата на Общински съвет     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО, Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на Встъпителна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Конференцията ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа,

 П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2016 г.; Обсъждане и приемане на Процедура за подбор на проекти към одобрената Стратегия за ВОМР за програмен период 2014-2020 г.; Освобождаване […]

Вижте цялата публикация

МИГ-РАЗЛОГ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С МЗХ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  На 21.10.2016 г. между СНЦ „МИГ-Разлог” и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-154 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Разлог по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в […]

Вижте цялата публикация

ДОБРИ НОВИНИ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЗЛОГ

  На 31 май 2016 г. Стратегията за водено от общността местно развитие на територията на МИГ-Разлог е внесена за оценка в Министерство на земеделието и храните. Очаква се първите одобрени стратегии на МИГ да бъдат договорени от МЗХ през м.август 2016 г. Екипът на МИГ-Разлог изказва сърдечна благодарност:  НА всички местни участници в процеса на подготовка и обсъждане на Стратегията; НА външните Експерти – Александър Михайлов и Ивайло Асенов; НА всички членове на Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението; НА Общински съвет-Разлог и на представители на местната […]

Вижте цялата публикация

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

  В изпълнение на Договор № РД 50-197/07.12.2015 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, СНЦ „МИГ – Разлог” изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие. За периода на изпълнение на проекта /07.12.2015 – 30.05.2016/ бяха извършени следните дейности: Информиране и консултиране с местната общност: Проведени са две информационни кампании през м. януари и м. март 2016 […]

Вижте цялата публикация

Решение по екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог

Уважаеми членове и бенефициенти на СНЦ МИГ-Разлог“, публикуваме пълния текст на „Решение по екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог“ Сканирано копие на решението може да изтеглите тук

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.05.2016 г. (петък), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог” 2. Вземане на решение за одобрение на стратегията за ВОМР 3. Други. При липса на кворум, на основание чл. […]

Вижте цялата публикация

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  28 Май 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, зала ОБС – Разлог УВАЖАЕМИ господине/госпожо,  Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в заключителна конференция във връзка с изготвена Стратегия за ВОМР, в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони […]

Вижте цялата публикация

Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

 П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани от територията на община Разлог да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. През м. май 2016 г. предстоят следните информационни […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”

    П  О  К  А  Н  А   На основание чл. 35 от Устава на Сдружението, изменен и допълнен с влязло в сила Решение № 2457/05.05.2016 г. на Окръжен съд Благоевград и чл. 26 и сл. от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, което ще се проведе на 16.05.2016 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Освобождаване […]

Вижте цялата публикация