ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  28 Май 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, зала ОБС – Разлог УВАЖАЕМИ господине/госпожо,  Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в заключителна конференция във връзка с изготвена Стратегия за ВОМР, в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони […]

Вижте цялата публикация

Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

 П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани от територията на община Разлог да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. През м. май 2016 г. предстоят следните информационни […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”

    П  О  К  А  Н  А   На основание чл. 35 от Устава на Сдружението, изменен и допълнен с влязло в сила Решение № 2457/05.05.2016 г. на Окръжен съд Благоевград и чл. 26 и сл. от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, което ще се проведе на 16.05.2016 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Освобождаване […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.05.2016 г. (петък), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог” Вземане на решение за одобрение на стратегията за ВОМР Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” по обявената […]

Вижте цялата публикация

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР

ПОКАНА   СНЦ „МИГ – Разлог“ кани всички заинтересовани страни да се включат активно в предстоящо обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се проведе на 26.04.2016г. /вторник/ от 11:00 часа в гр. Разлог, зала на Младежки център /ДНА/,ет. 2. Събитието се организира в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ; МЕРКИ, КРИТЕРИИ, ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 06 Април 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна среща, свързана с консултиране на Стратегията за местно развитие в рамките на проект по подмярка 19.1 […]

Вижте цялата публикация

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, през месец март 2016 г.  СНЦ „МИГ – Разлог” организира и проведе поредица информационни и обучителни дейности и събития, отворени за всички представители на местната общност. Екипът по проекта организира и проведе срещи с участници  от секторите земеделски и неземеделски бизнес дейности, местна власт и граждански организации, за […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на 28.03.2016 г.

П  О  К  А  Н  А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 28.03.2016 г. (понеделник), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния дневен ред: Приемане на Отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2015 година; Приемане на годишен мониторингов и оценителен доклад за 2015 година; Приемане на финансов отчет за 2015 година; Доклад на Контролния съвет […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 28.03.2016 г. (понеделник), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния дневен ред: Приемане на Отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2015 година; Приемане на годишен мониторингов и оценителен доклад за 2015 година; Приемане на финансов отчет за 2015 година; Доклад на Контролния съвет […]

Вижте цялата публикация