Покана за участие в информационни събития на МИГ-Разлог

П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020   Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” информира представителите на местната общност за датата и мястото на провеждане на информационни дейности по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-20 г. През м. февруари 2016 г. предстоят: Информационна конференция – на 12.02.2016 г. от 9:30 до 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” […]

Вижте цялата публикация

ПЪРВИ КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

МИГ – РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ ПЪРВИ КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог“ проведе първи кръг на информационни срещи във всички населени места в община Разлог. Информационната кампания е в изпълнение на планирани дейности по Договор № РД 50-197/07.12.2015 г. с МЗХ и ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., подкрепена […]

Вижте цялата публикация

МИГ – РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ ИНФРОМАЦИОНЕН СЕМИНАР

На 28 януари 2016г., екипът СНЦ „МИГ – Разлог” проведе информационен семинар в град Разлог на тема: „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и местно икономическо развитие чрез прилагане на стратегия и изпълнение на проекти”. Семинарът е дейност по Договор № РД 50-197/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между СНЦ […]

Вижте цялата публикация

Покана за участие в информационни събития през м. януари 2016 година

П О К А Н А Сдружение „Местна инициативна група – Разлог“ отправя покана към всички заинтересовани страни и потенциални кандидати с проектни предложения да вземат участие в информационните събития за разясняване на подхода  ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и в планирането  на Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период.   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г. Дейност Дата  Населено място Час Място […]

Вижте цялата публикация