Информация за потенциалните кандидати (бенефициенти) по Стратегията за ВОМР на „МИГ-Разлог”

Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ-Разлог” причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето е най-вече по отношение на очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, но и в провеждането на свързаните с това дейности –информационни срещи, семинари и обучения.

Вижте цялата публикация

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Разлог”

  Общи условия Процедурата е разработена в регламентирания двумесечен срок от началото на изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”. Тя урежда условията и реда за кандидатстване с проектни предложения, консултирането и информирането на кандидатите по мерките от Стратегията, процесът на оценка и подбор на проектни предложения, сключването на договори за одобрените заявления за подпомагане; Процедурата е разработена съгласно Глава четвърта „Условия и ред за предоставяне на финансовата помощ от Стратегиите за ВОМР”, Раздел I „Процедура за подбор на проекти […]

Вижте цялата публикация

ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

  П О К А Н А   З А   У Ч А С Т И Е 21 Декември  2016 г., от 17.00 ч., гр. Разлог, Залата на Общински съвет     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО, Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на Встъпителна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Конференцията ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от […]

Вижте цялата публикация

Информационни срещи с местната общност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог

Сдружение „МИГ – Разлог” проведе две информационни срещи с местната общност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СВОМР, НАСОЧЕНИ КЪМ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /СВОМР/, НАСОЧЕНИ КЪМ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   29 Ноември 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2     УВАЖАЕМИ господине/госпожо,   Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна работна среща за представяне на мерки от одобрената за финансиране Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Разлог”,  в […]

Вижте цялата публикация

ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, НАСОЧЕНИ КЪМ ПУБЛИЧЕН И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /СВОМР/ НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, НАСОЧЕНИ КЪМ ПУБЛИЧЕН И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР   30 Ноември 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2   УВАЖАЕМИ господине/госпожо,   Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна работна среща за представяне на мерки от одобрената за финансиране Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – […]

Вижте цялата публикация

МИГ-РАЗЛОГ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С МЗХ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  На 21.10.2016 г. между СНЦ „МИГ-Разлог” и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-154 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Разлог по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в […]

Вижте цялата публикация

ДОБРИ НОВИНИ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЗЛОГ

  На 31 май 2016 г. Стратегията за водено от общността местно развитие на територията на МИГ-Разлог е внесена за оценка в Министерство на земеделието и храните. Очаква се първите одобрени стратегии на МИГ да бъдат договорени от МЗХ през м.август 2016 г. Екипът на МИГ-Разлог изказва сърдечна благодарност:  НА всички местни участници в процеса на подготовка и обсъждане на Стратегията; НА външните Експерти – Александър Михайлов и Ивайло Асенов; НА всички членове на Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението; НА Общински съвет-Разлог и на представители на местната […]

Вижте цялата публикация

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

  В изпълнение на Договор № РД 50-197/07.12.2015 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, СНЦ „МИГ – Разлог” изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие. За периода на изпълнение на проекта /07.12.2015 – 30.05.2016/ бяха извършени следните дейности: Информиране и консултиране с местната общност: Проведени са две информационни кампании през м. януари и м. март 2016 […]

Вижте цялата публикация