Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

 П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №10 по Протокол №08/15.05.2020 г. от проведено заседание на УС,  свиква Общо събрание на 03 юни 2020 г. /сряда/, от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2019 г.; Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година; […]

Вижте цялата публикация