СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 от Стратегията за водено от общностите местно развити. Мярката  е ориентирана към местната власт, неправителствените организации и читалищата на територията на община Разлог.

На 24.09.2020 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.443 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 19.2.323  „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.

С документите по процедурата: Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение, както и образци на документи за попълване и  приложения за информация, можете да се запознаете на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/d5eaeaa2/Procedure/InfoPublicDiscussion/8bec2ddd-4999-4336-8c36-805212c72fe7

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е  01.10.2020 г. 23:59 ч.

Проект на Обява, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, асоциирани партньори, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите ТУК.

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обhttps://www.mig-razlog.org/2019/wp-content/uploads/documents/явен на 02.11.2020 година с целия одобрен бюджет по мярка 19.2.323   –   567  182,00 лева.

Планираният първи краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 05.01.2021 г.

Posted in МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“.