Първи прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ с краен срок за кандидатстване 05.01.2021 г., 17:00 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълен текст на Обявата

Насоки и образци на документи за кандидатстване по първи прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Posted in МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“.