СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

 Дата на откриване:               07.05.2021 г.

 Дата на приключване:         17.05.2021 г., 17:00 ч.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –  Разлог”   представя за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ-Разлог, одобрена за програмен периода 2014 – 2020 година,  изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.

Предлаганите промени в СВОМР са свързани с единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 г., с което са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР през преходния период 2021-2022 г., и срокът за изпълнение е удължен до м.юни 2025 година.

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” отправя покана за активно участие в провежданото обществено обсъждане към всички заинтересовани страни от публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на община Разлог.

С текста на Поканата за участие в обществено обсъждане можете да се запознаете на линка по-долу

Предлаганият проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие с обосновка на мотивите можете да изтеглите/отворите от линка по-долу

Начини за участие в общественото обсъждане:

По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:

  • изпращане в срок до 17:00 ч. на 17.05.2021 г. (включително) на официалната електронна поща на МИГ-Разлог: razlog_mig@abv.bg, представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „MS Word“ /*doc. или *docs./, а не да бъдат сканирани. Адресират се до Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” и се посочва подател – физическо или юридическото лице;
  • внасяне в срок до 17:00 ч. на 17.05.2021 г. (включително) лично или с пощенска/куриерска патка в офиса на СНЦ „МИГ-Разлог” на адрес: гр.Разлог, ул. «Шейново» № 13, офис № 2-4, писмено на хартиен носител – официално писмо, адресирано до Управителния съвет и с посочен подател;

Постъпилите писмени предложения и коментари ще бъдат разгледани от УС на СНЦ „МИГ-Разлог” и представени пред Колективния върховен орган на Сдружението (Общото събрание) за приемане на официално решение за одобрение на промени в Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Разлог.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.