ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПОЛУЧАВА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-РАЗЛОГ“

Правителството на Република България одобри единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). С изменението на ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност всяка одобрена Местна инициативна група да увеличи бюджета на изпълняваната Стратегия за ВОМР с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. за операции по подмярка 19.2, насочени за подпомагане на проекти на местни бенефициенти и с до 144 000 лв. по подмярка 19.4. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Средствата са предназначени за преходния период на Програмата. Крайният срок за изпълнение и отчитане на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.
Със Заповед № РД 09-825 от 18.08.2021 г. на Ръководителя на УО на ПРСР е утвърден нов финансов план на Стратегията за ВОМР, прилагана от СНЦ „МИГ-Разлог”. Допълнителните средства са разпределени балансирано между мерки от изпълняваната Стратегия за ВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР, на база приоритетите и целите на одобрената Стратегия, след извършен анализ на досегашното изпълнение, както и на заявените актуални потребности, нагласи и намерения за кандидатстване с проектни предложения от страна на заинтересованите страни и допустими кандидати, и след проведено обществено обсъждане на предлаганите промени.
Допълнителният финансов ресурс в размер на 799 000 лв. се разпределя в 3 от общо 7 мерки на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, както следва:
• Мярка 4.1. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 234 696,00 се добавят 80 915,00 лева с цел да се осигури възможност за финансиране на резервен проект по проведена през 2018 година процедура за прием с три одобрени проекта, от които единият е в списък с резервни проекти;
• Мярка 6.4. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 1 437 513,00 лв. се добавят 551 885,00 лева с цел:
1/ обявяване на нова процедура за прием по мярката с бюджет 549 898,14 лв.,
2/ да се осигури възможност за финансиране на резервен проект по проведена през 2018-2019 г. процедура, като към бюджета по първи прием се добавят 1 986,86 лв.;
• Мярка 19.2.323. Към първоначалния бюджет на мярката в размер на 567 182 лв., който е насочен към 4 проекта, одобрени от МИГ, и е наличен остатък от 46,44 лв., се добавят 166 200 лева, с цел обявяване на нова процедура с бюджет 166 246,44 лв.
Предстои сключване на допълнително споразумение между Министерство на земеделието, храните и горите и СНЦ „МИГ-Разлог”.

Posted in Информация за Бенефициенти, МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".