Втори прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява втори прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“,

процедура № BG06RDNP001-19.562, с краен срок за кандидатстване 30.10.2022 г., 17:00 часа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg

Насоки и образци на документи за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по мярка 6.4 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/e551d943-3356-4db9-a913-7aaf2a087f36

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".