ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СВОМР, НАСОЧЕНИ КЪМ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /СВОМР/, НАСОЧЕНИ КЪМ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

29 Ноември 2016 г.

град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2

 

 

УВАЖАЕМИ господине/госпожо,

 

Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна работна среща за представяне на мерки от одобрената за финансиране Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Разлог”,  в изпълнение на дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

 

Работната среща ще се проведе на 29.11.2016 г. (вторник) в град Разлог, Младежки център /ДНА/, ет. 2, с начален час 13:00 ч.

 

Планираното събитие е за представители на бизнес сектора – малки и средни предприятия, земеделски производители и други, които имат намерение да кандидатстват с проект по СВОМР на МИГ-Разлог за финансиране на местни проекти в периода 2014-2020 година.

 

Надяваме се, че работната среща ще бъде полезна за Вас, защото ще имате възможност да получите подробна информация относно възможностите за финансиране на проектната Ви идея, допустими и недопустими дейности, планиране, изпълнение на условията за допустимост и критериите за оценка. Представянето на мерките  ще бъде извършено от Ивайло Асенов – експерт. В рамките на срещата ще бъдат представени добри практики – изпълнени проекти/местен бизнес, както и дегустация на местни хранителни продукти.

 

С оглед на качествената и навременна организация на събитието, Ви молим да заявите предварително своето участие с попълване и изпращане на регистрационната форма по ел.поща: razlog_mig@abv.bg, или в случай, че Ви е по-удобно,  да се обадите на техническия асистент-мобилен телефон  0888224425. Ще се радваме на Вашето участие.

 

Приложения: Програма и Регистрационна форма.

 

С  уважение,

 

Екипа на проекта

 

 

Posted in Информация за Бенефициенти.