Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Име, фамилия
1. Красимир Герчев – председател на УС
2. Елена Тумбева – член на УС, представляваща СНЦ „АРО”
3. Йордан Кацарски – член на УС
4. Костадинка Тодорова – член на УС, представляваща Сдружение „МИС”
5. Валери Татарски – член на УС до 11.02.2019 г., представляващ „Хамефа” ЕАД
6. Евгения Благоева – член на УС от 11.02.2019 г., представляваща „ПИБ-08” ЕООД
7. Христо Николов Елчинов
8. Надка Кротева – член на УС, представляваща „Дешка” ЕООД
9. Венета Нанева – изпълнителен директор
10. Мария Манушкина – експерт СВОМР
11. Галина Калушкова – технически сътрудник