УЧАСТИЕ НА МИГ – РАЗЛОГ В РАБОТНА СРЕЩА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ГРАД ПОМОРИЕ

На 17 и 18 август 2017 г., в гр. Поморие, се проведе работна среща  с екипите на СНЦ „МИГ – Разлог”, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и СНЦ „МИГ Поморие. Срещата се организира по инициатива и покана на екипа на МИГ Поморие с цел  споделяне на опит и обмен на добри практики,  във връзка с изпълнението на Стратегите за водено от общностите местно развитие на трите МИГ.

Вижте цялата публикация

ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Информация за заинтересованите страни по Стратегията за ВОМР   ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   Екипът на МИГ-Разлог информира заинтересованите страни, в т.ч. и потенциалните кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, че Индикативната годишна работна програма за 2017 година/ИГРП-2017г./ за прием на проектни предложения подлежи на второ изменение. ИГРП2017 г. не може да бъде изпълнена в планираните срокове, поради изчакване на Указания от УО на ПРСР относно приложимите режими на държавни помощи за мерките, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Указанията са […]

Вижте цялата публикация

Информация за потенциалните кандидати (бенефициенти) по Стратегията за ВОМР на „МИГ-Разлог”

Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ-Разлог” причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето е най-вече по отношение на очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, но и в провеждането на свързаните с това дейности –информационни срещи, семинари и обучения.

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

   П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 22.06.2017 г. (четвъртък), от 17:00 часа, в Общинска администрация /зала 111 /, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Приемане и изключване на членове на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог”.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, […]

Вижте цялата публикация

„Канал 3“ представя „МИГ-Разлог“

Телевизионният „Канал 3“   представя „МИГ-Разлог“ в три поредни рубрики, които се излъчват в предаването „Информационна рубрика на МЗХ“ всеки вторник и четвъртък от 19.25 ч. с повторения в сряда и петък от 07.10 ч. Първата рубрика, която беше излъчена на 11 май 2017 г., можете да гледате ТУК Тази вечер,  16 май 2017 г. /вторник/, от 19.25 ч. по ТВ КАНАЛ 3 можете да гледате втората част на предаването за МИГ-Разлог,  с повторение на 17 май 2017г. от 07.10 ч., а на 18 май 2017 г. /четвъртък/ от 19.25 […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на членовете на сдружението

 П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 17.03.2017 г. (петък), от 17:00 часа, в зала 111 на Общинска администрация-Разлог /залата до кабинета на кмета на Община Разлог/, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Приемане на Годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 година; Приемане на Годишен финансов отчет за 2016 година и освобождаване на […]

Вижте цялата публикация

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Разлог”

  Общи условия Процедурата е разработена в регламентирания двумесечен срок от началото на изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”. Тя урежда условията и реда за кандидатстване с проектни предложения, консултирането и информирането на кандидатите по мерките от Стратегията, процесът на оценка и подбор на проектни предложения, сключването на договори за одобрените заявления за подпомагане; Процедурата е разработена съгласно Глава четвърта „Условия и ред за предоставяне на финансовата помощ от Стратегиите за ВОМР”, Раздел I „Процедура за подбор на проекти […]

Вижте цялата публикация

ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

  П О К А Н А   З А   У Ч А С Т И Е 21 Декември  2016 г., от 17.00 ч., гр. Разлог, Залата на Общински съвет     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО, Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на Встъпителна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Конференцията ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа,

 П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния     ДНЕВЕН РЕД: Отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2016 г.; Обсъждане и приемане на Процедура за подбор на проекти към одобрената Стратегия за ВОМР за програмен период 2014-2020 г.; Освобождаване […]

Вижте цялата публикация

Информационни срещи с местната общност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог

Сдружение „МИГ – Разлог” проведе две информационни срещи с местната общност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог

Вижте цялата публикация