ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, НАСОЧЕНИ КЪМ ПУБЛИЧЕН И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /СВОМР/ НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, НАСОЧЕНИ КЪМ ПУБЛИЧЕН И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР   30 Ноември 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2   УВАЖАЕМИ господине/госпожо,   Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна работна среща за представяне на мерки от одобрената за финансиране Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – […]

Вижте цялата публикация

МИГ-РАЗЛОГ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С МЗХ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  На 21.10.2016 г. между СНЦ „МИГ-Разлог” и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-154 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Разлог по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в […]

Вижте цялата публикация

ДОБРИ НОВИНИ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЗЛОГ

  На 31 май 2016 г. Стратегията за водено от общността местно развитие на територията на МИГ-Разлог е внесена за оценка в Министерство на земеделието и храните. Очаква се първите одобрени стратегии на МИГ да бъдат договорени от МЗХ през м.август 2016 г. Екипът на МИГ-Разлог изказва сърдечна благодарност:  НА всички местни участници в процеса на подготовка и обсъждане на Стратегията; НА външните Експерти – Александър Михайлов и Ивайло Асенов; НА всички членове на Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението; НА Общински съвет-Разлог и на представители на местната […]

Вижте цялата публикация

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

  В изпълнение на Договор № РД 50-197/07.12.2015 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, СНЦ „МИГ – Разлог” изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие. За периода на изпълнение на проекта /07.12.2015 – 30.05.2016/ бяха извършени следните дейности: Информиране и консултиране с местната общност: Проведени са две информационни кампании през м. януари и м. март 2016 […]

Вижте цялата публикация

Решение по екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог

Уважаеми членове и бенефициенти на СНЦ МИГ-Разлог“, публикуваме пълния текст на „Решение по екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог“ Сканирано копие на решението може да изтеглите тук

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.05.2016 г. (петък), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог” 2. Вземане на решение за одобрение на стратегията за ВОМР 3. Други. При липса на кворум, на основание чл. […]

Вижте цялата публикация

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  28 Май 2016 г. град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, зала ОБС – Разлог УВАЖАЕМИ господине/госпожо,  Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в заключителна конференция във връзка с изготвена Стратегия за ВОМР, в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони […]

Вижте цялата публикация

Информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие”

 П О К А Н А за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани от територията на община Разлог да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. През м. май 2016 г. предстоят следните информационни […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”

    П  О  К  А  Н  А   На основание чл. 35 от Устава на Сдружението, изменен и допълнен с влязло в сила Решение № 2457/05.05.2016 г. на Окръжен съд Благоевград и чл. 26 и сл. от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, което ще се проведе на 16.05.2016 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Освобождаване […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.05.2016 г. (петък), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог” Вземане на решение за одобрение на стратегията за ВОМР Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” по обявената […]

Вижте цялата публикация

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР

ПОКАНА   СНЦ „МИГ – Разлог“ кани всички заинтересовани страни да се включат активно в предстоящо обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се проведе на 26.04.2016г. /вторник/ от 11:00 часа в гр. Разлог, зала на Младежки център /ДНА/,ет. 2. Събитието се организира в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските […]

Вижте цялата публикация