Регистър на входирани проектни предложения

Регистър на входирани проектни предложения
Входиран
дата/час
Рег. № Кандидат ЕИК / ЕГН Име на
проекта
Обща
стойност на проекта
(лв.)
Одобрена
БФП от МИГ
Статус Сключен
договор/
дата
Одобрена
БФП от ДФЗ
Одобрени за
финан-сиране разходи след ПМС 160/ЗОП
Одобрена
БФП след анекс
Изплатена
субсидия
Процедура № BG06RDNP001-19.009,
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“-1-ви прием
1 30.08.2018
г.;
14:09 ч.
BG06RDNP001-19.009-0001 МЕСОКОМБИНАТ
РАЗЛОГ ООД
200264176 „Закупуване
на машини и специализирани транспортни средства за месопреработвателно
предприятие в гр. Разлог”
197 176.40 лв. оттеглен
от кандидата
Процедура № BG06RDNP001-19.009,
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ – 2-ри прием
2 13.12.2018
г.;
16:45 ч.
BG06RDNP001-19.009-0002 МЕСОКОМБИНАТ
РАЗЛОГ ООД
200264176 „Закупуване
на машини и специализирани транспортни средства за месопреработвателно
предприятие в гр. Разлог”
197 176.38 лв. оттеглен
от кандидата
3 21.12.2018 г.;
17:22 ч.
BG06RDNP001-19.009-0003 АГРО ДИАНА-2012 ЕООД 202040486 „Закупуване на машинии оборудване за преработка на
картофи“
391 160.00 лв. оттеглен от кандидата
Процедура №BG06RDNP001-19.008,
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
4 05.10.2018
г.;
10:21 ч.
BG06RDNP001-19.008-0001 ЕКО ФЕРМА
БЪЛГАРИЯ ЕООД
201445749 „Закупуване
на земеделска техника за нуждите на „Еко Ферма България” ЕООД”
200 140.89 лв. 100 070.45 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
28.04.2022 85 685.08 лв.
5 05.10.2018 г.;
12:26 ч.
BG06RDNP001-19.008-0002 Георги Чолев 730326xxхх „Закупуване на земеделска техника” 133 428.95 лв. 80 056.20 лв. одобрен от МИГ-Разлог 27.01.2020 77 567.76 лв. 93 234.75 лв. 55 940.85 лв. 55 940.85 лв.
6 06.10.2018 г.;
16:37 ч.
BG06RDNP001-19.008-0003 Благой Велев 750305xxхх „Закупуване на техника за отглеждане на животни в стопанството
на Благой Борисов Велев”
275 943.54 лв. оттеглен от кандидата
Процедура № BG06RDNP001-19.106,
мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“
7 10.11.2018
г.;
18:52 ч.
BG06RDNP001-19.106-0001 МАЙК
ТРЕЙДИНГ ЕООД
101026465 „Доставка
на инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал“
307 374.50 лв. неодобрен/непреминал
етап АСД
8 12.11.2018 г.;
14:15 ч.
BG06RDNP001-19.106-0002 ФЪРН ДИЗАЙН ЕООД 202584118 „Закупуване и монтиране на сушилна камера за първична
преработка на дървесина“
290 631.88 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
9 12.11.2018 г.;
16:52 ч.
BG06RDNP001-19.106-0003 МИХАЛ ЕООД 101762715 „Закупуване на дървообработваща машина за нуждите на
„МИХАЛ“ ЕООД, гр. Разлог“
85 700.00 лв. 42 850.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог 18.09.2020 42 850.00 лв. 42 850.00 лв.
Процедура №BG06RDNP001-19.073,
мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности“
10 08.11.2018
г.;
13:21 ч.
BG06RDNP001-19.073-0001 Амбулатория
за групова практика за извънболнична първична дентална помощ ЛИЛОВ ДЕНТ ООД
201840850 „Инвестиции
в ново оборудване на зъболекарски кабинет“
170 797.62 лв. 128 098.21 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
24.03.2022 128 098.21 лв. 153 883.80 лв. 115 412.85 лв. 115 412.85 лв.
11 14.11.2018 г.;
11:11 ч.
BG06RDNP001-19.073-0002 ЕТ ОЛИМП-ИЛИЯ ВЪЛКАНОВ 101632040 „Изграждане на сграда с рекламна агенция за производство на
рекламни и печатни продукти на партерен етаж и жилищен етаж в град
Разлог“
222 184.32 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
12 22.11.2018 г.;
15:37 ч.
BG06RDNP001-19.073-0003 РАЗЛОГ КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД 202867582 „Инвестиции в специализирана строителна техника за изкопни
дейности“
178 976.34 лв. 134 232.26 лв. одобрен от МИГ-Разлог 28.04.2021 134 232.26 лв. 177 522.45 лв. 133 141.84 лв. 133 141.83 лв.
13 26.11.2018 г.;
16:37 ч.
BG06RDNP001-19.073-0004 ЕТ „Д-Р ЦВЕТАНКА СЛАНЧЕВА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“
101501677 „Изграждане на АГ кабинет в административна сграда за офиси
в гр. Разлог“
106 902.97 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
14 26.11.2018 г.;
19:36 ч.
BG06RDNP001-19.073-0005 ФЪРН ДИЗАЙН ЕООД 202584118 „Закупуване на технологично оборудване за предприятие за
производство на изделия от дървен материал“
385 292.60 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
15 30.11.2018 г.;
12:50 ч.
BG06RDNP001-19.073-0006 СПЛЕНДИД ВИЛИДЖ ООД 200386760 „Инвестиции при промяна на предназначението на съществуващ
ресторант с кухня в бистро“
199 276.20 лв. оттеглен от кандидата
16 03.12.2018 г.;
14:07 ч.
BG06RDNP001-19.073-0007 НИКИ-99-НИКОЛАЙ ЮРГАНЧЕВ ЕТ 101162376 „Изграждане на подвижна покривна конструкция над дворно
място към хотел „Свети Никола“ с. Баня“
111 954.58 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
17 03.12.2018 г.;
15:38 ч.
BG06RDNP001-19.073-0008 ГАРАБИЙСКИ 2012 ЕООД 201913443 „Закупуване на строителна техника“ 264 033.00 лв. 195 579.80 лв. одобрен от МИГ-Разлог 25.03.2022 195 579.80 лв. 264 000.00 лв. 195 555.36 лв. 195 555.36 лв.
18 03.12.2018 г.;
18:39 ч.
BG06RDNP001-19.073-0009 ПИБ-08 ЕООД 203429416 „Закупуване накомбиниран багер-товарач“ 161 000.00 лв. 0.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог 9.11.2021 0.00 лв. прекратен АД
19 03.12.2018 г.;
20:12 ч.
BG06RDNP001-19.073-0010 ПРО ИНВЕСТ ЕООД 101766152 „Изграждане и оборудване на Спортен център в град
Разлог“
388 052.28 лв. 194 026.14 лв. одобрен от МИГ-Разлог 27.04.2020 194 026.14 лв. 193 471.73 лв.
20 04.12.2018 г.;
20:48 ч.
BG06RDNP001-19.073-0011 ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ ЕООД 203253740 „Изграждане на конюшня в Тайгърсити ранч“ 260 769.61 лв. 195 577.21 лв. одобрен от МИГ-Разлог 26.01.2023 195 577.21 лв. прекратен АД
21 04.12.2018 г.;
20:56 ч.
BG06RDNP001-19.073-0012 АИК 79 ЕООД 202151729 „Изграждане на хале за производство на плетена метална
мрежа в обхвата на УПИ XVIII, ПИ 61813.750.5212, кв.101 по плана на гр.
Разлог, община Разлог и доставка на машина за производство на плетена оградна
метална мрежа“
259 288.12 лв. 194 466.09 лв. одобрен от МИГ-Разлог 28.05.2020 194 466.09 лв. 258 836.82 лв. 194 127.62 лв. 194 051.04 лв.
22 05.12.2018 г.;
13:25 ч.
BG06RDNP001-19.073-0013 АЛВЕТ-2008 ЕООД 200201884 „Ветеринарно-медицински център“ 318 877.51 лв. 194 885.91 лв. одобрен от МИГ-Разлог 7.04.2022 194 538.62 лв. 259 020.84 лв. 194 265.56 лв.
23 05.12.2018 г.;
16:18 ч.
BG06RDNP001-19.073-0014 Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД 201454577 „На гости в красивата долина“ 241 939.42 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
24 05.12.2018 г.;
16:32 ч.
BG06RDNP001-19.073-0015 Лилка Томанова 530421хххх „Развитие на шивашки услуги и популяризиране на народни
художествени занаяти“
194 617.51 лв. оттеглен от кандидата
25 05.12.2018 г.;
16:49 ч.
BG06RDNP001-19.073-0016 ЕТ РОСЕН ПРЕШЕЛКОВ 204213357 „Закупуване на оборудване за холистичен център“ 125 662.15 лв. 81 884.25 лв. оттеглен от кандидата
Процедура № BG06RDNP001-19.268,
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
26 05.08.2019
г.;
15:50 ч.
BG06RDNP001-19.268-0001 СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ЛИЦА С
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ШАНС“
101603550 „Подобряване
системата на социалните услуги на Сдружение „ШАНС”“
48 895.00 лв. оттеглен
от кандидата
27 12.09.2019 г.;
11:29 ч.
BG06RDNP001-19.268-0002 ОБЩИНА РАЗЛОГ 000024948 РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I, ПИ
61813.759.174, КВ. 100, ГР. РАЗЛОГ, ОБЩ. РАЗЛОГ
48 869.99 лв. 48 869.99 лв. одобрен от МИГ-Разлог 22.07.2022 48 869.99 лв. 39 548.02 лв. 39 548.02 лв. 39 548.02 лв.
28 12.09.2019 г.;
11:34 ч.
BG06RDNP001-19.268-0003 ОБЩИНА РАЗЛОГ 000024948 РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I, ПИ
02960.501.372, КВ. 1, С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ
48 892.36 лв. 48 892.36 лв. одобрен от МИГ-Разлог 27.10.2021 48 892.36 лв. 44 320.00 лв. 44 320.00 лв. 44 320.00 лв.
29 12.09.2019 г.;
11:36 ч.
BG06RDNP001-19.268-0004 ОБЩИНА РАЗЛОГ 000024948 ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА МИНИФУТБОЛ В ГР. РАЗЛОГ, УПИ
XLIII, КВ. 14, ПИ 61813.752.324 ПО РП И КК НА ГР. РАЗЛОГ
48 798.89 лв. 48 798.89 лв. одобрен от МИГ-Разлог 5.01.2021 48 798.89 лв. 44 067.26 лв. 44 067.26 лв. 44 067.26 лв.
Процедура № BG06RDNP001-19.368,
мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“
30 29.02.2020
16:29
BG06RDNP001-19.368-0001 МАЙК
ТРЕЙДИНГ ЕООД
101026465 „Доставка
на инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал“
202 000.00
лв.
неодобрен/непреминал
етап АСД
31 27.3.2020
14:26
BG06RDNP001-19.368-0002 ФЪРН ДИЗАЙН ЕООД 202584118 „Закупуване и монтиране на сушилна камера за първична
преработка на дървесина“
207 471.26 лв. 103 735.63 лв. одобрен от МИГ-Разлог 25.03.2021 103 735.62 лв. 103 735.62 лв.
Процедура № BG06RDNP001-19.268,
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ /втори прием/
32 30.4.2020
15:33
BG06RDNP001-19.268-0005 СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ЛИЦА С
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ШАНС“
101603550 „Подобряване
системата на социалните услуги на Сдружение „ШАНС”“
48 890.25 лв. 48 890.25 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
11.12.2020 48 890.25
лв.
48 890.25
лв.
48 890.25
лв.
48 890.24
лв.
Процедура № BG06RDNP001-19.443,
мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната
идентичност“ /първи прием/
33 31.12.2020
13:47
BG06RDNP001-19.443-0001 СОПД
„МАИР-РАЗЛОГ“
101014491 „Местни
инициативи за териториална идентичност на Разлог“
143 560.00 лв. 143 560.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
9.9.2021 143 560.00 лв. 143 560.00 лв.
34 01.01.2021
00:34
BG06RDNP001-19.443-0002 СНЦ „Дестинация Разлог“ 176406524 „Съхраняване и промотиране на Разложкото
културно-историческо наследство“
153 809.56 лв. 153 809.56 лв. одобрен от МИГ-Разлог 5.4.2022 153 809.56 лв.
35 05.01.2021
12:12
BG06RDNP001-19.443-0003 Център за
граждански инициативи Антерия Сдружение
206319736 „Вкусни традиции“ 114 234.00 лв. оттеглен
от кандидата
Процедура № BG06RDNP001-19.443,
мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната
идентичност“ /втори прием/
36 29.3.2021
15:44
BG06RDNP001-19.443-0004 Център за
граждански инициативи Антерия Сдружение
206319736 „Вкусни традиции“ 108 366.00 лв. 108 366.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
11.11.2021 106 891.00 лв. 106 890.98 лв.
37 31.3.2021
12:45
BG06RDNP001-19.443-0005 Народно читалище
„Западнородопски лъч 1906“, с. Елешница
000015155 „Дизайн и експониране на нова музейна експозиция
„Елешница-древно селище с богато наследство“ с цел популяризиране
на местната териториална идентичност“
161 400.00 лв. 0.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог 21.11.2022 0.00 лв. прекратен АД
Процедура № BG06RDNP001-19.502,
мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“ /първи прием/
38 30.7.2021
16:29
BG06RDNP001-19.502-0001 ОБЩИНА РАЗЛОГ 000024948 „Реконструкция
и ремонт на Панорамна алея „Стъпалата“, местността
„Голак“, землището на град Разлог
48 874.14 лв. 48 874.14 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
2.3.2023 48 783.58 лв. 43 087.58 лв. 43 087.58 лв.
39 01.08.2021
11:23
BG06RDNP001-19.502-0002 СНЦ „Дестинация Разлог“ 176406524 „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на
Туристически информационен център-Разлог“
38 965.13 лв. 35 447.93 лв. частично одобрен от МИГ-Разлог 2.2.2022 35 447.93 лв. 35 447.93 лв.
Процедура №BG06RDNP001-19.562,
мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности“ /първи прием/
40 26.10.2022
20:56
BG06RDNP001-19.562-0001 Самостоятелна
медико-диагностична лаборатория ОРТО-ЛАБ ЕООД
205296904 „Инвестиции
в ново оборудване на медико-диагностична лаборатория”
145 900.00 лв. 72 950.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
20.06.2023 72 950.00 лв. 72 950.00 лв.
41 27.10.2022
15:29
BG06RDNP001-19.562-0002 СТОЙЧЕВ БИЛД ЕООД 204587045 „Закупуване на строителна техника” 305 600.00 лв. 152 800.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог 24.8.2023 152 800.00 лв. 152 800.00 лв.
42 28.10.2022
17:23
BG06RDNP001-19.562-0003 ПЕРАЛНЯ СВЕЖЕСТ ЕООД 205598557 „Изграждане на фотоволтаична инсталация 12kW за собствени нужди
и довършителни ремонтни дейности в работните помещения на „Пералня Свежест”
ЕООД
63 147.65 лв. 47 360.74 лв. одобрен от МИГ-Разлог 18.12.2023 г. 33 458.93 лв.
43 28.10.2022
19:05
BG06RDNP001-19.562-0004 РАЗЛОГ РИТЕЙЛ ПАРК ООД 207071653 „Ремонт и оборудване на обект „Автогара и кафе-аперитив” 390 944.86 лв. 195 472.43 лв. одобрен от МИГ-Разлог 9.8.2023 195 472.43 лв.
44 30.10.2022
09:18
BG06RDNP001-19.562-0005 СПОРТ 7 МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 205737964 „Повишаване конкурентоспособността на Спорт 7 Мениджмънт ЕООД
чрез предоставяне на иновативни услуги”
391 158.90 лв. неодобрен/непреминал етап АСД
45 30.10.2022
09:34
BG06RDNP001-19.562-0006 ТОМ ТЕРМОХРОМИК ЕООД 206493979 „Модулно помещение за обработка, пакетаж и продажба на
козметични продукти”
238 990.00 лв. 119 495.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог 26.4.2023 119 495.00 лв.
Процедура № BG06RDNP001-19.688,
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
46 22.12.2022
15:54
BG06RDNP001-19.688-0001 ОБЩИНА
РАЗЛОГ
000024948 „Изграждане
на спортно игрище за мини футбол към ОУ „Неофит Рилски“ в с. Горно
Драглище, община Разлог“
168 648.57 лв. 168 648.57
лв.
одобрен
от МИГ-Разлог
20.06.2023 167 265.22 лв. 165 552.04
лв.
165 552.04 лв.
Процедура № BG06RDNP001-19.698,
мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната
идентичност“ /първи прием/
47 19.06.2023
16:38
BG06RDNP001-19.698-0001 ОБЩИНА
РАЗЛОГ
000024948 „Инвестиции,
свързани със закупуване на модулна сцена за представяне и популяризиране на
културни мероприятия и фестивали“
166 090.00 лв. 166 090.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
15.11.2023 166 090.00 лв.
48 20.06.2023
12:39
BG06RDNP001-19.698-0002 Център за граждански инициативи Антерия Сдружение 206319736 „Небесен музей“ 106 964.00 лв. оттеглен от
кандидата
Процедура №BG06RDNP001-19.741,
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, първи прием
49 08.07.2023
09:55
BG06RDNP001-19.741-0001 ЗП МАРИО
КАРАДЖОВ
180383501 „Закупуване
на трактор“
123 211.80 лв. оттеглен от кандидата
Процедура №BG06RDNP001-19.741, мярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“, втори прием
50 26.8.2023
09:37
BG06RDNP001-19.741-0002 ЗП БЛАГОЙ ВЕЛЕВ 750305xxхх „Закупуване
на земеделска техника за животновъдно стопанство“
222 000.00 лв. 111 000.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
12.2.2024 111 000.00 лв.
51 28.08.2023
11:04
BG06RDNP001-19.741-0003 ЗП МАРИО
КАРАДЖОВ
180383501 „Закупуване
на трактор“
123 210.00 лв. 61 605.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
12.4.2024 61 605.00 лв.
Процедура №BG06RDNP001-19.562,
мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности“ /втори прием/
52 04.12.2023
17:45
BG06RDNP001-19.562-0007 ЛОРД АЙ
ЕНД ДЖИ
ЕООД
203929186 „Технологично
оборудване – производствена линия за бутилиране
на трапезна вода“
358 400.00 лв. 179 200.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог
53 05.12.2023
11:43
BG06RDNP001-19.562-0008 АИК 79 ЕООД 202151729 „Доставка на мини товарач с допълнителни работни
приспособления – косачка и фреза“
127 548.00 лв. 63 774.00 лв. одобрен от МИГ-Разлог
резерва
Процедура № BG06RDNP001-19.698,
мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната
идентичност“ /втори прием/
54 21.10.2023
10:59
BG06RDNP001-19.698-0003 Център за
граждански инициативи Антерия Сдружение
206319736 „Небесен музей“ 106 964.00 лв. 106 964.00 лв. одобрен
от МИГ-Разлог
резерва
55 15.12.2023
12:10
BG06RDNP001-19.698-0004 СНЦ „ЕКО РАЗЛОГ“ 176652209 „Развитие
на екологичен туризъм
на територията на МИГ-Разлог“
83 260.00 лв. 83 260.00 лв. одобрен от
МИГ-Разлог
56 15.12.2023
16:29
BG06RDNP001-19.698-0005 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „15.09.1903-1909 г.“,
гр. Разлог
000014480 „Бит и традиции – възродени и
съхранени“
157 500.00 лв. 157 500.00 лв. одобрен от
МИГ-Разлог