Списъци на одобрените за финансиране проектни предложения


Mярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 6.4 „подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ за финансиране ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.073 МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 6.4 „подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности””

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“
Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Bg06rdnp001-19.268 МИГ-Разлог, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, втори прием

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.106 МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.368 МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност”