Действащ устав

Устав с изменения и допълнения, приети на

Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“,

проведено на 03.06.2020  г.

 

У С Т А В

 

НА СДРУЖЕНИЕ

“Местна инициативна група  – Разлог”

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Настоящият устав урежда учредяването, структурата и дейността на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Разлог”, град Разлог, предметът и целите на дейността му, неговите принципи, задачи и средства за постигането им, както правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на общественополезна дейност, в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението се учредява в изпълнение на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общинa Разлог”  по подмярка 431-2 финансиран по ос 4 ЛИДЕР на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г”. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-191/03.06.2009 г.

 

І. СТАТУТ

                Чл.1. (1) /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Сдружение “Местна инициативна група-Разлог”, наричано по нататък в Устава „Сдружението” или „МИГ-Разлог”, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и подлежащо на регистрация по реда на същия Закон, което чрез своите членове – български дееспособни и правоспособни физически и юридически лица, допринася за удовлетворяване на нуждите и реализиране на инициативите на местната общност. При упражняване на своята дейност Сдружението се ръководи от  принципите на подхода ЛИДЕР, така както са формулирани в чл.61 от Регламента на Съвета 1698/2005 и документи свързани с прилагането му, а именно: териториален подход; създаване на публично-частни партньорства; подход „отдолу-нагоре”; многосекторен подход; иновации; сътрудничество; работа в мрежа.  В следващите програмни периоди, Сдружението възприема принципите и спазва правилата и нормативната база, приложими за Местните инициативни групи в Република България.

                (2)   Сдружението се учредява за неопределен срок.

 (3) Сдружението е неполитическа организация и е независимо от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

Чл.2. Сдружението е юридическо лице с отделна банкова сметка и печат.

Чл.3. Сдружението осъществява дейността си на основата на действащото в страната законодателство, своя Устав, решенията на Общото събрание и неговите ръководни органи в рамките на техните правомощия.

Чл.4. Сдружението се създава въз основа на и спазва следните принципи:

 1. Публично-частно партньорство с участието на представителите на местната власт, неправителствените организациии, частния бизнес и граждани на територията на община Разлог;
 2. Равни права на членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” да участват в управлението на Сдружението съгласно българското законодателство  и да бъдат информирани за дейността му;
 3. Взаимно уважение между членовете, без оглед на пол, възраст, раса, етнически произход, религиозна и партийна принадлежност;
 4. Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;
 5. Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;
 6. Екипност в работата на ръководните и контролните органи
 7. Публичност, откритост и информираност на обществеността за дейността на МИГ.

 ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 Чл.5. (1) Сдружението ще осъществява своята дейност под наименованието  Сдружение “Местна инициативна група- Разлог”, изписвано накратко Сдружение “МИГ – Разлог”

(2) Наименованието на Сдружението ще се изписва на английски език по следния начин “Local Action Group – Razlog” Association изписвано накратко “LAG – Razlog” Association .

                Чл.6. Седалището на Сдружението е в град Разлог, а адресът на управление – град Разлог, област Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

Чл.7. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и номер по БУЛСТАТ.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И средства за реализирането им

 Чл.8. Основният предмет на дейност на Сдружението е:

 1. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Организиране на цялостния процес по изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог, съгласно приложимата за плановия период нормативна уредба, свързана с Местните инициативни групи, ПРСР и другите наредби, приложими за съответния програмен период, както и процедурите и правилата, залегнали в самата стратегия.
 2. Подготвя и утвърждава Стратегия за Местно Развитие (СМР) за територията на Община Разлог;
 3. Ръководи, организира и контролира изпълнението на СМР за територията на МИГ-Разлог;
 4. Изготвя проектни предложения и кандидатства за финансиране пред национални, европейски и международни програми и фондове с проекти, допринасящи за постигане на целите на сдружението.
 5. Участва в дейности и проекти на територията, които не са предвидени в Стратегия за Местно Развитие (СМР), но допринасят за изпълнение целите на сдружението.
 6. Участва в други сдружения и партньорства в страната и чужбина, които допринасят за изпълнение на СМР, прилагане на подхода ЛИДЕР и междуобщностното сътрудничество, според Европейската политика за развитие на селките райони, както и в други партньорства за повишаване на възможностите за икономическо, социално и културно развитие на територията на община Разлог.
 7. Извършва специализирани проучвания, анализи и оценки;
 8. Организира и провежда семинари, конференции и обучения свързани с изграждане на капацитет на местните общности, организации и институции на местно, национално и международно ниво;

 Чл.9. Основните цели на Сдружението са:

Подобряване на икономическото, социалното и културното развитие на община Разлог и повишаване на качеството на живот на населението, при спазване на принципите, залегнали в подхода ЛИДЕР, и чрез осъществяване на дейност в обществена полза в партньорство с местната власт, институциите, частния и неправителствения сектор в сферата на:

 1. Разнообразяване на икономическите дейности на територията на община Разлог.
 2. Развитие на неземеделски дейности и повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на община Разлог.
 3. Опазване на околната среда и биоразнообразието на територията на община Разлог.
 4. Съхраняване на уникалността и самобитността на региона.
 5. Развитие на района като предпочитана туристическа дестинация, основано на природни, културни и човешки ресурси.
 6. Изграждането на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията на община Разлог за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружението чрез изпълнение на Стратегията;
 7. Изпълнение на предложената от Сдружението и одобрена от МЗХ Стратегия за местно развитие (СМР) за територията на община Разлог съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.09 г. (за прилагане на стратегиите за местно развитие за управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на Република България;
 8. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./Постигане на заложените в Стратегията цели съгласно изискванията на приложимата нормативна база, Програмата за развитие на селските райони за съответния планови период, както и при стриктното спазване на всички правила и процедури, залегнали в текста на Стратегията за територията на действие на МИГ Разлог.
 9. /изм. в сила от 06.03.2020 г./ Прилагане на подхода «Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ – мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. при подготовка и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие в програмен период 2014-2020 г., в съответствие с приложимата нормативна уредба и целите на стратегията за ВОМР.

 Чл.  10. Основните средства, които Сдружението използва за постигане на целите си са:

 1. Прилага принципите на подхода ЛИДЕР, политиката на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други програми за развитие, основани на участието на местните общности, спазвайки принципа на децентрализация;
 2. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Кандидатства за финансиране на Стратегията за местно развитие (СМР) на територията на община Разлог пред Управляващия орган на „Програмата за Развитие на Селските Райони” (УО на ПРСР), съгласно утвърдена наредба, правилник и процедура за нейното прилагане.
 3. Разработва проектни предложения и кандидатства за финансиране на дейностите по СМР пред други програми и фондове на Европейския съюз.

4.1. Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати от територията на община Разлог;

4.2. Организира и провежда конкурси за финансиране на проекти по СМР на МИГ, съгласно утвърдени от УО на ПРСР правилници и процедури за нейното прилагане, като публикува покани за кандидатстване, осъществява прием и административна обработка на заявления за кандидатстване,

4.3. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Организира и извършва административна, техническа и  експертна оценка на постъпилите заявления за финансиране на местни проекти, съгласно изискванията на Стратегията и  приложимата нормативна база в съответния програмен период;

4.4. Осъществява контрол и мониторинг на финансираните от СМР на МИГ проекти, съгласно утвърдени от УО на ПРСР правилници и процедури за нейното прилагане;

4.5. Изпълнява всички действия и процедури, произтичащи от договора с МЗХ и действащите нормативни актове.

4.6. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Популяризира и визуализира  етапите на изпълнение на СМР, постигнатите резултати, одобрените бенефициенти, полученото финансиране по ПРСР и други програми на Европейския съюз, принципите на подхода „ЛИДЕР” и ВОМР, политиката на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други програми за развитие, основани на участието на местните общности.

 1. Инициира и активно участва в обсъждането и изготвянето на стратегически и програмни документи, касаещи местното, регионално и/или национално развитие.
 2. Организира и провежда работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите, неправителствените организации и граждани;
 3. Работи за изграждане на ефективни партньорства и работа в мрежа чрез повишаване на информираността, експертността и професионалната квалификация на местното население и партньорите в различни форми за обучение и провеждане на информационни кампании;
 4. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Прилага мерки за изграждане на капацитет в общността, спазвайки принципите на подхода ЛИДЕР и ВОМР;
 5. Осигурява обмен на информация и успешни практики, чрез поддържане на база данни;
 6. Поддържа контакти и партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна и местна администрация, неправителствени и бизнес организации;
 7. Създава трайни партньорства, популяризира натрупания опит и споделя добри практики в т.ч. и европейски, чрез участие в различни национални и/или международни мрежи за сътрудничество, работещи за развитие на селските райони; 
 8. Участва в други сдружения с неправителствени организации – асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина.
 9. Развива предоставяне на услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/;
 10. Предприема действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони;
 11. Подпомага развитието на междуобщностното сътрудничество с други селски райони;
 12. Предприема действия и инициативи за разширяване на възможностите за достъп до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители;
 13. Насърчава въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на територията на община Разлог, чрез развиване на целева и иновативна политика;

Чл.11. За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на Република България.

IV. ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Чл.12. (1) Сдружението извършва общественополезна дейност.

(2) В съответствие с изискванията на чл. 2 (1) и чл. 38, ал. 1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел, Сдружението има за предмет и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на своите идеални цели за които е регистрирано, а именно:

 1. Издателска дейност – рекламни, информационни и учебни материали в печатен и електронен вид.
 2. Консултантска дейност и услуги по разработване, изпълнение, управление и отчитане на проекти.
 3. Изготвяне на анализи, проучвания, бизнес планове
 4. Организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации; благотворителни и дарителски кампании; други инициативи във връзка с предмета на дейност и целите на Сдружението.
 5. Създаване и разпространение на информационни аудио-визуални продукти.
 6. Управление на собствено имущество.
 7. Изграждане на специализирана инфраструктура.
 8. Създаване и маркетинг на нови продукти.
 9. Други непротиворечащи на ЗЮЛНЦ и Устава дейности.

(3) Сдружението не разпределя печалба от допълнителната си стопанската дейност. Всички приходи от тази дейност се използват за постигането на заявените с този Устав цели и в предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел възможности. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.13. Сдружението има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.

Чл.14. Имуществото на Сдружението се състои от недвижими имоти, движими вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, взимания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.15. Сдружението управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и средства, предоставени от национални и чуждестранни донори.

Чл.16. Финансовата година започва в началото и завършва в края на всяка календарна година. За начало през първата година се счита датата на вписване на Сдружението в регистъра при Окръжния съд по седалището й.

Чл.17. Бюджетът на Сдружението се предлага от Управителния съвет (УС) и се одобрява от Общото събрание (ОС) в началото на всяка финансова година.

Чл.18. (1) /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Основен източник на придобиване на средства от Сдружението е кандидатствaнето по програми за финансиране на стратегии за местно развитие, в т.ч. кандидатстване по мерките, насочени към МИГ от ПРСР.

(2) Бюджетът на Сдружението се формира още от годишен членски внос, спонсорство, дарения, завещания, приходи от осъществяваната от нея стопанска дейност, както и чрез всички други разрешени от закона способи.

(3) Членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на дадена цел, определена в Устава с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство /50% + 1 от имащите право на глас/.Чл.19. (1) Всички членове на Сдружението дължат финансови вноски под формата на членски внос.(2) Членовете на Сдружението заплащат годишен членски внос, одобрен от ОС по предложение на УС.(3) /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Членският внос се заплаща в срок до двадесети декември на годината, предхождаща годината, за която се отнася. За годината на учредяването членовете дължат годишен членски внос, който се внася в срок и в размер, определен от ОС и вписан като решение в протокол от проведено Общо събрание.

Чл.20. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение, с квалифицирано мнозинство 2/3 от имащите право на глас за внасяне на допълнителни вноски от членовете за покриване на загубата.

Чл.21. (1) Разходите на Сдружението се извършват съгласно бюджета за съответния финансов период, приет от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание.

                (2) Сдружението разходва имуществото си за посочените в чл. 38 ал. 1 от ЗЮЛНЦ цели както и за:

 1. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Управление и администриране на средства от Програмата за развитие на селските райони за съответния програмен период, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от други програми, основани на участието на местните общности или насочени към общественополезни дейности на територията на община Разлог;
 2. Финансиране на проекти на местни бенефициенти при прилагане на СМР на територията на община Разлог.
 3. Дейности, свързани с приобщаването на Сдружението към националната и европейска мрежи на селските райони и Местни инициативни групи.
 4. Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, необходими за осъществяването на целите на Сдружението.
 5. Други цели, определени със закон и регламентирани в Устава.

(3). Допустимите бенефициенти на Сдружението, критериите за избор и процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят в СМР, за чието изпълнение Сдружението е пряко отговорно.

Чл.22. По решение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута, за финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на Сдружението, като средствата могат да се набират и от членовете на Сдружението.

Чл.23. Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

 VІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 Чл.24. (1) Участието в Сдружението е доброволно.

(2) Учредители на МИГ могат да бъдат:

 1. Всяко физическо лице, което има постоянен адрес на територията на община Разлог;
 2. Всяко юридическо лице, регистрирано по ТЗ, ЗК и ЗЮЛНЦ, което има седалище или клон на територията на община Разлог. Членовете-юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители-физически лица.

(3) /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Членове на Сдружението могат да бъдат български  дееспособни  и правоспособни физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.24, ал. 2 от настоящия устав, представители на публичен, стопански и граждански сектор, на основание взето решение и представен протокол от ръководния орган на юридическите лица и декларация за самоопределяне на физическите лица,  като никой от секторите не може да надвишава 49 % от общия брой членове на Общото събрание.

Членовете чрез своето членство:

 1. Съдействат за осъществяване целите и задачите на Сдружението така, както са формулирани в Устава;
 2. Заплащат редовно членския внос, определен от Общото събрание;
 3. Спазват Устава на Сдружението.

Чл.25. (1) Нови членове на Сдружението, отговарящи на условията за членство, се приемат от Общото събрание въз основа на писмено заявление до Управителния съвет. В заявлението кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на Сдружението и декларират, че ще спазват Устава му. Заявлението следва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес за физическите лица, а кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в Сдружението и удостоверения за регистрацията си, както и декларация, че приемат и ще спазват Устава на Сдружението;

(2) Заявлението се разглежда на първото Общо събрание, проведено след постъпването му в УС на Сдружението.

(3) Приемането на нов член на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание, с обикновено мнозинство от половината плюс един от имащите право на глас.

(4) При отхвърляне на заявлението за членство от Общото събрание, ново заявление може да бъде подадено най-рано след шест месеца.

(5) Членството се счита за възникнало след решението на Общото събрание, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на годината членски внос. Същият се внася в 10-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

                (6) Решението на Общото събрание за приемане или отхвърляне на заявлението за членство е окончателно.

(7) Учредителите нямат никакво предимство и не се ползват от привилегии при осъществяване дейността на Сдружението.

Чл.26. Всеки пълноправен член на Сдружението има право:

 1. Да участва в работата на Общото събрание на Сдружението и да гласува предложенията за решения;
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на Сдружението, съгласно законодателството на Република България;
 3. Да внася за разглеждане в ръководните и контролните органи на Сдружението предложения по въпроси, засягащи дейността му;
 4. Да участва в дейността на Сдружението;
 5. Да иска обяснение от ръководните органите на Сдружението в случай на неизпълнение на приети решения;
 6. Да напусне Сдружението по всяко време като спазва определения за преустановяване на членството ред;
 7. Да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно с разпоредбите на Устава;

                Чл.27. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да заплаща своевременно членския си внос в размерите и срока, определени от Общото събрание;
 2. Активно да участва в реализиране на дейностите за постигане целите на Сдружението;
 3. Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението;
 4. Да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки;
 5. Да обсъжда и да взема решения по препоръките на УС на Сдружението;
 6. Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на Сдружението;
 7. Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Сдружението.

                Чл.28. (1) Всеки член може да напусне доброволно Сдружението след подаване на писмено заявление до УС най-малко един месец  преди желаната дата за преустановяване на членство и след уреждане на всички финансови и имуществени взаимоотношения. Решението за прекратяване на членството се взема от ОС с обикновено мнозинство.

(2) Членството на юридическите лица се прекратява по реда на чл.28(1). 

(3) В случаите на прекратяване на дейността и/или преобразуване на юридическо лице за член на Сдружението се счита правоприемникът на прекратения и/или преобразуван член. При всички други преобразувания на член на Сдружението /сливане, отделяне, разделяне/, при които досегашният член губи юридическата си самостоятелност, новият или новите лица изрично заявяват желанието си за участие в Сдружението.

 Чл.29. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен чрез гласуване при:

 1. при неплащане на членския внос в продължение на три месеца от датата, фиксирана като краен срок за внасянето му, видно от счетоводната документация на Сдружението;
 2. при грубо и системно нарушаване на Устава;
 3. при осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Сдружението.

(2) Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Сдружението.

(3) Изключването се извършва с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от половината плюс един от имащите право на глас. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.

(4) Напусналите или изключени членове на Сдружението не могат да имат претенции към имуществото му. Сдружението не дължи връщане на направените парични и/или имуществени вноски.

VІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.30. (1) Управлението на Сдружението се осъществява от:

 1. Общо събрание (ОС);
 2. Управителен съвет (УС);
 3. /заличава се, в сила от 05.05.2016 г./
 4. /Нова, в сила от 25.06.2012 г./ Изпълнителен директор

(2) Управлението се осъществява при спазване на принципите:

 1. Изборност в съответствие действащите нормативни изисквания към МИГ;
 2. Равнопоставеност;
 3. Демократичност;
 4. /Заличава се, в сила от 03.06.2020 г./;
 5. Отчетност и отговорност на органите за управление;
 6. Публичност на дейността на органите за управление.

 Чл.31. Сдружението може да създава и други временни и постоянни структури съобразно интересите и потребностите на членовете на Сдружението и за постигане на целите му.

 Чл.32. Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове.

 Чл.33. (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането им по предложение на УС;
 3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други вътрешни актове;
 4. Приема нови членове на Сдружението, освобождава членовете на Сдружението, подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема решения за изключване на членове по предложение на УС;
 5. (изм, в сила от 03.06.2020 г.) Определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите в т.ч. предсрочно, избира и освобождава председателя на УС измежду неговите членове;
 6. (изм, в сила от 03.06.2020 г.) Приема предложения от УС годишен бюджет на Сдружението, годишния отчет на УС за дейността и годишния баланс на Сдружението;
 7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на Сдружението;
 8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на Сдружението;
 9. Взема решения за преустройство, сливане с други сдружения с нестопанска цел или за прекратяването дейността на Сдружението;
 10. При прекратяване дейността на Сдружението взема решение за начина за разпределянето на имуществото, като отчита и удовлетворява исканията на кредиторите ако има такива;
 11. Взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение на УС;
 12. Приема програма за дейността на Сдружението;
 13. (изм, в сила от 03.06.2020 г.) Приема предложената от УС Стратегия за Местно Развитие/водено от общностите местно развитиеи разглежда предложения за промяна на същата;
 14. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
 15. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на законите на Република България, Устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 16. Взема решения за образуване на фондове;
 17. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.

                (2) Правата по ал. 1, т. 1, 6, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл.34. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава на Сдружението и законите на Република България.

                (2) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със законодателството на Република България, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

                (3) Споровете по ал. 1, които не могат да бъдат решени съгласно ал. 2 следва да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.35. (1) ОС се свиква от УС в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(2) /Нова, в сила от 25.06.2012 г./ /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ В обявлението за свикване на ОС се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на място за обявления в сградата на управлението на Сдружението най-малко 10 дни   преди насрочения ден, оповестява се публично чрез публикуване на сайта на Сдружението. Членовете на Общото събрание се уведомяват по електронна поща.

                (3) ОС може да се свика по искане на 1/3 от действащите членове на Сдружението. В случай, че в едномесечен срок от получаване на това искане УС не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на натоварено от тях лице.

                (4) Извънредно ОС може да бъде свикано по реда на предходните алинеи.

                Чл.36. (1) ОС е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

                (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

                Чл.37. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично или чрез пълномощника му.

                (2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

                (3) Всеки член на Сдружението може да представлява в Общото събрание не повече от един неприсъстващ член, въз основа на писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

                Чл.38. (1) Юридическите лица, членуващи в Сдружението трябва изрично да са упоменали физическите лица, които ще ги представляват в решението на колективния си управителен орган.

(2) При промяна на статута на физическото лице и/или при невъзможност да представлява юридическото лице – упълномощител, физическото лице се задължава в 7 дневен срок от настъпилото събитие,  писмено да уведоми председателя на Управителния съвет, който свиква извънредно заседание.

 Чл.39. (1) /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на Сдружението с явно гласуване, като ОС може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на членовете на УС става с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго.

(2) Решенията по чл. 33 т.1, 9 и 10 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на ОС членове на Сдружението.

                (3) ОС не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред

                Чл.40. /Нов, в сила от 05.05.2016 г./ За заседанията на ОС се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, протоколист и председателя на УС. Протоколите от заседанията се съхраняват в офиса на Сдружението или от УС. Всеки член на Сдружението има право на достъп до тях.

Чл. 41. Юридическото лице с нестопанска цел, регистрирано да извършва общественополезна дейност не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

               Чл.42. Управителният съвет е колективен орган за управление на Сдружението.

Чл.43. (1) /изм. в сила от 03.06.2020 г./ УС се състои от  5 /пет/  физически и/или юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на Община Разлог – представители на публичния, стопанския и гражданския сектори, като никой от тях не превишава 49% от общия брой на членовете на УС.

(2) В състава на УС задължително се включва представител на Община Разлог, определен с решение на Общинския съвет.

                (3) (изм, в сила от 03.06.2020 г.) Членовете на УС, в това число и председателят, се избират от ОС за срок /мандат/ от 5 години,.

                (4) Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност член на УС да изпълнява функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни безпричинни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на Сдружението и при лична молба за освобождаване.

(5) При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:

 1. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Представителството на никой от секторите – публичен, стопански и граждански, не може да превишава 49% от общия брой на членовете на УС.

/изм., в сила от 03.06.2020 г./ Представителството на Община Разлог в УС е от 1 член, а останалите 4 члена на УС се избират сред членовете на Сдружението, които са: физически лица с постоянен адрес на територията на община Разлог, или представители на юридически лица със седалище или клон на територията на община Разлог. Физическите лица се самоопределят като представители на гражданския сектор (гражданин) или представители на стопанския сектор (ЕТ, ЗП, свободна професия). Юридическите лица са от: стопанския сектор (регистрирани по ТЗ или ЗК) или от гражданския (нестопанския) сектор – браншови организации, читалища (по ЗНЧ) и сдружения (по ЗЮЛНЦ).

Чл.44. Членовете на УС трябва да живеят и работят на територията на действие на СМР на Сдружението, да притежават подходяща професионална квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

               Чл.45. Управителният съвет:

 1. Представлява Сдружението чрез Председателя си и определя обема на представителната власт на други негови членове;
 2. Избира между членовете си заместник-председател на УС;
 3. Ръководи дейността на Сдружението между две Общи събрания;
 4. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 5. Разработва план за дейността и бюджета на Сдружението и ги предлага за гласуване от Общото събрание;
 6. Подготвя проекти за решения на Общото събрание;
 7. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на Сдружението;
 8. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на Сдружението;
 9. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към Сдружението;
 10. Отчита се за дейността си пред Общото събрание;
 11. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на Сдружението;
 12. Определя реда и организира провеждането на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 13. Определя щатния състав на Сдружението;
 14. Внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в Сдружението;
 15. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и клубове за подпомагане на дейността на Сдружението. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред ОС.

 Чл.46. Управителният съвет има и следните специфични функции:

 1. Приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на Сдружението, актуализира я ежегодно или при всяко сключване на договор с финансиращи институции;
 2. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;
 3. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението;
 4. (изм, в сила от 03.06.2020 г.) Определя структурата, длъжностния и поименен състав на Комисията за подбор на проектни предложения във връзка с процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подхода ЛИДЕР и ВОМР или други финансиращи програми;
 5. (изм, в сила от 03.06.2020 г.) Одобрява обяви за приеми на проектни предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване и взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР и ВОМР или други финансиращи програми;
 6. УС управлява бюджета на Сдружението, чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;
 7. Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони;

Чл.47. (1) УС се свиква на редовно заседание поне един път на три месеца по предварително обявен дневен ред. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС.

                (2) Свикването на УС става от Председателя.

                (3) УС може да бъде свикан и на извънредно заседание по искане на:

 1. Председателя;
 2. При писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то заседанието може да се свика от всеки заинтересован чрен на УС по реда на чл.32, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

(4) (изм, в сила от 03.06.2020 г.) На заседанията на УС може да участва и изпълнителният директор без право на глас.

                Чл.48. Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове освен решенията по чл. 14, ал.2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

                Чл.49. Председателят и заместник-председателя на УС на Сдружението са изборни длъжности с представителни и оперативни функции.

                Чл.50. (заличава се , в сила от 03.06.2020 г.)

                Чл.51. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.

                Чл.52. Членовете на УС носят солидарна отговорност за своите действия, с които вредят на интересите на Сдружението. Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 Чл.53. Председателят на УС:

 1. Ръководи оперативно текущата дейност на Сдружението;
 2. Представлява Сдружението пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина ;
 3. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
 4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 5. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;
 6. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор/мениджъра за извършване на оперативната дейност на Сдружението;
 7. Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХГ и ДФ Земеделие” по подхода ЛИДЕР и ВОМР;

                Чл.54. При отсъствие на Председателя, заместник-председателят на УС изпълнява функциите, посочени в чл. 53 от Устава.

 VІІІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /Заличава се, в сила от 05.05.2016 г./

                Чл.55. /Заличава се, в сила от 05.05.2016 г./

                Чл.56. /Заличава се, в сила от 05.05.2016 г./

                Чл.57. /Заличава се, в сила от 05.05.2016 г./

                Чл.58. /Заличава се, в сила от 05.05.2016 г./

ІX. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР (МЕНИДЖЪР)

                Чл.59. (1) /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Изпълнителеният директор (мениджъра) се избира и назначава от УС съгласно изискванията на финансиращата програма за съответния програмен период. 

(2) Изпълнителният директор (мениджъра) може и да не е член на Сдружението.

                Чл.60. Изпълнителният директор (мениджъра):

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Изготвя и предлага за приемане от УС стратегически и годишен план за работа на Сдружението, както и годишен проекто-бюджет;
 3. Организира набирането на средства за дейността на Сдружението;
 4. Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на Сдружението;
 5. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на Сдружението му бъдат възложени от УС;
 6. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Отговаря за прилагането на стратегията в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба;
 7. /Нова, в сила от 25.06.2012 г./ Организира и ръководи текущата дейност на Сдружението;
 8. /Нова, в сила от 25.06.2012 г./ Разпорежда се с движимата собственост и финансовите средства на Сдружението, в съответствие с предоставените му от Управителния съвет правомощия и настоящия Устав;
 9. /Нова, в сила от 25.06.2012 г./ Представлява Сдружението пред трети физически и юридически лица, банкови институции, данъчни администрации, органи на съдебната и изпълнителната власт.

Х. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.

                Чл.61. Сдружението се учредява за неопределен срок.

                Чл.62. Дейността на Сдружението може да бъде прекратена :

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по съдебен ред, когато:

                а) не е учредено по законния ред;

                б) извършва дейност, която противоречи на закона, на неговия Устав, на обществения ред и/или на добрите нрави;

                в) е обявено в несъстоятелност;

ХІ. ЛИКВИДАЦИЯ

                Чл.63. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

                (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

                (3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

                (4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

                Чл.64. (1) Разпределянето на останалото, след удовлетворяването на кредиторите, имущество на Сдружението се решава от Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

                (2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото става собственост на общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

                (3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

                (4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

(5) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. Лицата били в състава на органите му и служителите му;
 3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. Съпрузите на лицата по т.1-3;
 5. Роднините на лицата от т.1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително.

XІІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 Чл.65. Ежегодно до края на м. март Управителният съвет съставя и предлага за приемане от ОС годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението за изтеклата календарна година. 

 Чл.66. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет. Докладът за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:

 1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. Финансовия резултат.

(2) Съобщението за изготвянето на доклада за дейността на Сдружението, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.

 Чл.67. Управителният съвет взема решение за свикване на редовно общо събрание за приемането на изготвените годишен счетоводен отчет и отчет за дейността.

 XIIІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл.68. Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа протоколна книга на Сдружението, протоколна книга за заседанията на Общото събрание, протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, регистър за даренията и почетна книга за дарения и завещания.

 Чл.69. Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за участниците в заседанията на общото събрание и на управителния съвет.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.70. Сдружението има свой печат, носещ наименованието му и символи.

Чл.71. За всички неуредени или недостатъчно уредени с настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните законови разпоредби.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание, проведено на 24 февруари 2010 г. в град Разлог, ул. «Стефан Стамболов» № 1, като неразделна част от него е учредителният протокол, съдържащ поименен списък на учредителите, приели и подписали същия. Изменения на устава са гласувани от Общото събрание, вписани са в Окръжен съд Благоевград и са влезли в сила от 25.06.2012 г. и 05.05.2016 г.

Последните изменения в устава са приети от Общото събрние, проведено на 3 юни 2020 г., като влизат в сила веднага след гласуването на 03.06.2020 г. тъй като касаят само сдружението и не се отнасят до трети страни.

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Разлог”: (П)

/инж. Красимир Герчев/