Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №7 по Протокол №02/18.01.2024 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 31 януари 2024 г. /сряда/, от 16:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Актуализиране на представителството на Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение с нестопанска цел […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, свиква Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №2 по Протокол №20/08.12.2023 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 21 декември 2023 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Интелигентни селски територии” по обявена от УО на ПРСР 2014-2020 година Процедура №BGRDNP001-19.607 по […]

Вижте цялата публикация

ПОДГОТОВКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДИНА

Информационни дейности през м. август  и  м. септември 2023 година В процеса на подготовка за новия програмен период, МИГ-Разлог провежда информационно-обучителни дейности и събития, свързани с популяризиране процеса на разработване на следваща Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Разлог и насърчаване на местната общност за участие в нейното планиране.   ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНО СЪБИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ 16.08.2023 г. (сряда), 10:00 ч., гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 4, сграда ДНА МИГ-Разлог кани всички желаещи да вземат участие в Информационна среща/семинар за подготовката на нова […]

Вижте цялата публикация

Информационни срещи за представяне на процеса на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие

П О К А Н А  „Местна инициативна група – Разлог” Ви кани да участвате в  информационни срещи за представяне на процеса на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. и възможностите за финансиране от различни фондове на: ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ЗА М. ЮНИ 2023 г.: Дата: Населено място Час Място на срещата 21.06.2023 г. село Елешница 09:30 Кафе „Дискотеката” 22.06.2023 г. село Елешница 17:30 Читалище – малка зала 22.06.2023 г. село Горно Драглище 09:00 Клуб на пенсионера 22.06.2023 г. село Бачево […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №6 по Протокол №08/08.06.2023 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 26 юни 2023 г. /понеделник/, от 16:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2022 г.;2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 година;3. Приемане на отчет за дейността […]

Вижте цялата публикация

МИГ-Разлог започва дейности по разработване на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие

На 20.03.2023 г. между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог” беше сключен договор за изпълнение на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог за програмен период 2023-2027 година по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Основната цел на проекта е: Придобиване на готовност за кандидатстване и изпълнение на Стратегия за водено […]

Вижте цялата публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

 СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Допустими кандидати са Община Разлог, неправителствени организации и читалища на територията на община Разлог. Проектните предложения трябва да включват допустими по мярката дейности в обществена полза. На 09.02.2023 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.698 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” свиква Общо събрание на 29 декември 2022 г.

 П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение № 3 по Протокол № 09/13.12.2022 г. от проведено заседание на УС,  свиква Общо събрание на 29 декември 2022 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Местни инициативи за европейска идентичност” по […]

Вижте цялата публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.688 „МИГ-Разлог, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Мярката е за инвестиции в създаването и обновяването на малка по мащаби социална и техническа инфраструктура за обществено ползване, които да водят до оптимална жизнена среда на селските райони, опазването […]

Вижте цялата публикация

Международна конференция и изложение на местни продукти, посветени на 30 годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР в ЕС

В периода 10-13 май 2022 г. „Местна инициативна група –Разлог” участва в Международна конференция и изложение на местни продукти, посветени на 30 години от стартирането на подхода ЛИДЕР в Европейския съюз.  Над 400 участници се включиха в конференцията, като сред тях бяха министърът на земеделието д-р Иван Иванов, който откри събитието, ръководителят на управляващия орган и зам.-министър д-р Момчил Неков, министърът на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Адриан Чесною, председателят на ЛИДЕР във Франция Тибо Гиняр, представителят на DG AGRI Матиас Сабо, председателят на парламентарната комисия по […]

Вижте цялата публикация