Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №7 по Протокол №02/18.01.2024 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 31 януари 2024 г. /сряда/, от 16:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Актуализиране на представителството на Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение с нестопанска цел […]

Вижте цялата публикация