Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №7 по Протокол №02/18.01.2024 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 31 януари 2024 г. /сряда/, от 16:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализиране на представителството на Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”;
2. Прекратяване на членство на членове на Сдружението;
3. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2023 г.;
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 година;
5. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2023 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
6. Приемане на бюджет за 2024 година;
7. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2024 година;
8. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.