ПРОМЯНА НА КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОМЯНА НА КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ

 

На основание чл.46-а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 2 по Протокол №11/25.10.2018 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, са одобрени следните промени в отворената за кандидатстване  Процедура BG06RDNP001-19.073 МИГ–Разлог,  мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен от 01.10.2018 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ за процедура  BG06RDNP001-19.073 от 05.11.2018 г., 17.00 ч. се променя на 05.12.2018 г., 17,00 ч.

  1. При наличен финансов ресурс по мярката, ВТОРИ прием ще бъде обявен с начална дата 18.03.2019 г. и краен срок за кандидатстване – 16.05.2019 г., 17.00 часа.

Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени.

 

Пълен текст на Обявата

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".