Втори прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява втори прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“, процедура № BG06RDNP001-19.562, с краен срок за кандидатстване 05.12.2023 г., 17:00 часа.   Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg Пълен текст на Обявата Насоки и образци на документи за кандидатстване по втори прием на проектни предложения […]

Вижте цялата публикация

ПОДГОТОВКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДИНА

Информационни дейности през м. август  и  м. септември 2023 година В процеса на подготовка за новия програмен период, МИГ-Разлог провежда информационно-обучителни дейности и събития, свързани с популяризиране процеса на разработване на следваща Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Разлог и насърчаване на местната общност за участие в нейното планиране.   ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНО СЪБИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ 16.08.2023 г. (сряда), 10:00 ч., гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 4, сграда ДНА МИГ-Разлог кани всички желаещи да вземат участие в Информационна среща/семинар за подготовката на нова […]

Вижте цялата публикация

Трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура № BG06RDNP001-19.741, с краен срок за кандидатстване 28.08.2023 г., 17:00 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:   https://eumis2020.government.bg  Насоки и образци на документи за кандидатстване по трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“ https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/5b0d056c-add8-4dc9-b45e-a4d8e25f1e7f

Вижте цялата публикация

Информационни срещи за представяне на процеса на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие

П О К А Н А  „Местна инициативна група – Разлог” Ви кани да участвате в  информационни срещи за представяне на процеса на подготовка на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г. и възможностите за финансиране от различни фондове на: ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ЗА М. ЮНИ 2023 г.: Дата: Населено място Час Място на срещата 21.06.2023 г. село Елешница 09:30 Кафе „Дискотеката” 22.06.2023 г. село Елешница 17:30 Читалище – малка зала 22.06.2023 г. село Горно Драглище 09:00 Клуб на пенсионера 22.06.2023 г. село Бачево […]

Вижте цялата публикация

УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО МЯРКА 19.2.323 ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИСУН 2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2.323 ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” На основание чл.46-а, ал.6, т.2 от Наредба 22/2015 г., с Решение №2  по Протокол №09/15.06.2023 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване до 20.06.2023 г. Процедура № BG06RDNP001-19.698, МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог: Увеличаване на бюджета по Процедура № BG06RDNP001-19.698 от 285 755,50 […]

Вижте цялата публикация

Втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура № BG06RDNP001-19.741, с краен срок за кандидатстване 08.07.2023 г., 17:00 часа.  Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg  Насоки и образци на документи за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Вижте цялата публикация

МИГ-Разлог започва дейности по разработване на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие

На 20.03.2023 г. между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог” беше сключен договор за изпълнение на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог за програмен период 2023-2027 година по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Основната цел на проекта е: Придобиване на готовност за кандидатстване и изпълнение на Стратегия за водено […]

Вижте цялата публикация

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.741 „МИГ-Разлог, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Допустими кандидати са: Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро*; Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност […]

Вижте цялата публикация

Трети прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на територалната идентичност“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява трети прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на територалната идентичност“, процедура № BG06RDNP001-19.698, с краен срок за кандидатстване 20.06.2023 г., 17:00 часа.

Вижте цялата публикация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

 СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Допустими кандидати са Община Разлог, неправителствени организации и читалища на територията на община Разлог. Проектните предложения трябва да включват допустими по мярката дейности в обществена полза. На 09.02.2023 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.698 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната […]

Вижте цялата публикация

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” свиква Общо събрание на 29 декември 2022 г.

 П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение № 3 по Протокол № 09/13.12.2022 г. от проведено заседание на УС,  свиква Общо събрание на 29 декември 2022 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния ДНЕВЕН РЕД: Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Местни инициативи за европейска идентичност” по […]

Вижте цялата публикация