МИГ-Разлог приключи изпълнението на одобрен проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ – подготвителна фаза по подмярка 19.3. на ПРСР 2014-2020 г.

На 26.02.2019 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог”  беше сключен договор за изпълнение на одобрен проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. В период от 6 месеца „МИГ-Разлог” съвместно с партньорите от МИГ-Поморие, МИГ SPLAV от Чехия, МИГ Terra Barocca от Италия и МИГ Аdri Valladolid Norte от Испания, разработи проектно предложение „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони” и между партньорите беше сключено Споразумение за сътрудничество.

По време на подготвителните дейности бяха проведени заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта; 2 обучения на екологична тематика; срещи с партньори – МИГ от България и от държави-членки на ЕС във връзка с подготвяне на проектно предложение за транснационално сътрудничество; проучени бяха актуалните към момента екологични проблеми на територията, както и положителни европейски практики, насочени към решаване и предотвратяване на екологични проблеми, с цел въвеждането им в практиката; извършени бяха дейности по публичност и информираност – публикации в регионални медии, издадена брошура и плакат. За оповестяване на резултатите от проекта на 14 септември 2019 г. се проведе заключителна конференция.

Posted in Без категория.