Одобрени за финансиране проектни предложения по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

Решение на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.073, МИГ-Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от СВОМР /препис-извлечение от Оценителен доклад на КППП/ 

Решение на УС за одобрение на оценителен доклад на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.073, МИГ-Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от СВОМР
Posted in Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".