Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, свиква Общо събрание на 11 февруари 2019 г. /понеделник/, от 17:30 часа

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №4 по Протокол №2/29.01.2019 г. от проведено заседание на УС,  свиква Общо събрание на 11 февруари 2019 г. /понеделник/, от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година;
  3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2018 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
  4. Приемане на бюджет за 2019 година;
  5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2019 година;
  6. Освобождаване на член на УС;
  7. Избор на нов член на УС от квотата на стопанския сектор;
  8. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.