СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ СВОМР

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2. от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Мярка 4.2. е ориентирана към предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на община Разлог.

На 07.05.2020 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван  проект на процедура за прием на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.411 и наименование: МИГ-Разлог, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.

С документите по процедурата: Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение, както и образци на документи за попълване и  приложения за информация, можете да се запознаете на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7e58130e-8f19-482b-8554-2e9271f6bfb7

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е  14.05.2020 г. 23:59 ч.

Текстът на проекта на Обявата, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите ТУК.

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 15.06.2020 година с целия наличен финнасов ресурс по мярка 4.2 в размер на 234 699,60 лева.

Планираният краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 31.07.2020 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.