СЪОБЩЕНИЕ

ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА

ПО ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИСУН 2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.

ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

На основание чл.46-а, ал.6, т.2 от Наредба 22/2015 г., с Решение №2  по Протокол №6/05.10.2022 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване до 30.10.2022 г. Процедура № BG06RDNP001-19.562, МИГ–Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог:

Увеличаване на бюджета по Процедура № BG06RDNP001-19.562

от 646 243,93 лева на 766 993,93 лева.

Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, са актуализирани единствено по отношение на новия бюджет и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението: www.mig-razlog.org   и в ИСУН2020.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".