Трети прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява трети прием на проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР, процедура № BG06RDNP001-19.688, с краен срок за кандидатстване 31.12.2022 г., 17:00 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  

https://eumis2020.government.bg

Насоки и образци на документи за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/05382fd3-bcdb-468a-b79c-47ac44cbed61 
Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".