Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” свиква Общо събрание на 29 декември 2022 г.

 П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение № 3 по Протокол № 09/13.12.2022 г. от проведено заседание на УС,  свиква Общо събрание на 29 декември 2022 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Местни инициативи за европейска идентичност” по обявена от УО на ПРСР 2014-2020 година Процедура №BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година;
  2. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.