Трети прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на територалната идентичност“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява трети прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на територалната идентичност“, процедура № BG06RDNP001-19.698, с краен срок за кандидатстване 20.06.2023 г., 17:00 часа.

Posted in Информация за Бенефициенти, МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“.