ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.741 МИГ-Разлог, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати са:

  • Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро*;
  • Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
  • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
  • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по-горе;
  • Кандидатите трябва да имат седалище за еднолични търговски и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Разлог;
  • Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
*Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица, не се прилагат за кандидати, създадени до една година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в сектори „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци”, „Етерично-маслени и медицински култури” и „Технически култури”.

На 11.04.2023 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.741 и наименование МИГ-Разлог, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 23.04.2022 г. 23:59 ч.

Проект на Обява, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите, като използвате линка по-долу:

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 01.06.2023 година с наличен бюджет – 173 985,07 лева.
Планираният краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 08.07.2023 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.