Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

  

П  О  К  А  Н  А

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 22.06.2017 г. (четвъртък), от 17:00 часа, в Общинска администрация /зала 111 /, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане и изключване на членове на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог”.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.